rozmiar czcionki: A | A | A

25.09.2015

Aktualizacja - Krajowa Lista Rankingowa,  Podstawowe usługi -  nabór 29 kwiecień do 15 maj 2015r. (instalacje prosumenckie, OZE)


POBIERZ zaktualizowaną LISTĘ KRAJOWĄ OZE (xls)- 25.09.2015* * *
06.08.2015

Krajowa Lista Rankingowa,  Podstawowe usługi -  nabór 29 kwiecień do 15 maj 2015r. (instalacje prosumenckie, OZE)

Na Liście krajowej operacji kolorem żółtym zaznaczono operacje (pozycje od 1 do 121), dla których zapotrzebowanie na dzień 05.08.2015 r. nie przekracza dostępnego limitu finansowego, przewidzianego na realizację operacji w zakresie mikroinstalacji prosumenckich.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  24 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 466).

W pierwszej kolejności (pozycje od 1 do 48) zostały umieszczone po trzy operacje z każdego województwa, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w danym województwie.

Na kolejnych pozycjach Listy (pozycje od 49 do 121) zostały umieszczone operacje ze wszystkich województw w kolejności wynikającej z liczy uzyskanych punktów.

W przypadku operacji, które uzyskały tę samą liczbę punktów, o kolejności umieszczenia na Liście zdecydowała niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca.

Natomiast w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającej na 1 mieszkańca, o kolejności umieszczenia na Liście zdecydowała data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pozostałe operacje - biała część Listy (pozycje od 122 do 323) - nie mieszczą się w dostępnym limicie finansowym, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 579) wynosi 20 475 000 EUR.


POBIERZ LISTĘ KRAJOWĄ OZE (xls) - 06.08.2015* * *
15.07.2015

Wojewódzka Lista Rankingowa,  Podstawowe usługi -  nabór 29 kwiecień do 15 maj 2015r. (instalacje prosumenckie, OZE)

W dniu 15 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 909/V/2015 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla naboru kwiecień - maj 2015r.

Uchwała zarządu 909/V/2015

WOJEWÓDZKA LISTA RANKINGOWA - instalacje prosumenckie* * *


23.04.2014

Lista Rankingowa  Podstawowe usługi -  nabór maj-czerwiec 2013
(internet szerokopasmowy)

W dniu 22 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5604/IV/14 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", w zakresie tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla naboru październik-listopad 2013r.

Uchwała zarządu + LISTA RANKINGOWA internet szerokopasmowy


***


23.04.2014

Lista Rankingowa  Podstawowe usługi -  nabór październik-listopad 2013
(gospodarka wodno-kanalizacyjna)

W dniu 22 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5605/IV/14 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla naboru październik-listopad 2013r.

1. Uchwała zarządu nr 5605/IV/14 z dnia 22 kwietnia 2014r. 

2. Uzasadnienie do uchwały

3. LISTA RANKINGOWA gospodarka wodno-kanalizacyjna


***
05.09.2013

Zmiana Listy Rankingowej  Odnowa i rozwój wsi - III nabór listopad 2012- styczeń 2013

W dniu 03 września 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4670/IV/13 w sprawie zmiany uchwały 4200/IV/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia  listy operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla naboru listopad 2012- styczeń 2013

1. Uchwała zarządu nr 4670/IV/13 z dnia 3 września 2013r.

2. LISTA RANKINGOWA (zmiana II) - Odnowa i rozwój wsi


***


20.06.2013

Zmiana Listy Rankingowej  Odnowa i rozwój wsi - III nabór listopad 2012- styczeń 2013

W dniu 18 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4255/VI/13 w sprawie zmiany uchwały 4200/IV/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia  listy operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla naboru listopad 2012- styczeń 2013

1. Uchwała zarządu nr 4255/VI/13 z dnia 18 czerwca 2013r.

2. LISTA RANKINGOWA (zmiana I) - Odnowa i rozwój wsi


* * *


07.06.2013

Lista Rankingowa  Odnowa i rozwój wsi - III nabór listopad 2012- styczeń 2013

W dniu 7 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4200/IV/13 w sprawie zatwierdzenia  listy operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla naboru listopad 2012- styczeń 2013

1. Uchwała zarządu nr 4200/IV/13 z dnia 7 czerwca 2013r.

2. LISTA RANKINGOWA - Odnowa i rozwój wsi


* * *19.01.2013

W dniu  15.01.2013 Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3422/IV/13 w sprawie akceptacji listy krajowej dotyczącej wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

LISTA WOJEWÓDZKA PO AKCEPTACJI LISTY KRAJOWEJ


* * *

Grupa Robocza ds. PROW 2007-2013 przy Konwencie Marszałków RP w dniu 19.12.2012 zatwierdziła Listę Krajową, na której znajdują się wszystkie LGD (wybrane i niewybrane), które złożyły wnioski o wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zdań, zaakceptowaną przez wszystkie samorządy województw.


LISTA KRAJOWA.PDF* * *


20.12.2012

Grupa Robocza ds. PROW 2007-2013 przy Konwencie Marszałków RP w dniu 19.12.2012 zatwierdziła Listę Krajową, na której znajdują się wszystkie LGD (wybrane i niewybrane), które złożyły wnioski o wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zdań, zaakceptowaną przez wszystkie samorządy województw.


LISTA KRAJOWA.PDF* * *

07/08/2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 07/08/2012r. podjął Uchwałę nr 2716/IV/12 w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2007-2013 dla naboru trwającego od 19 marca do 30 kwietnia 2012 roku.

POBIERZ PLIK:

Lista rankingowa oraz_uchwała nr 2712/IV/2012 wraz z uzasadnieniem


* * *

17.05.2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 maja 2012r. podjął Uchwałę nr 2260/IV/12 w sprawie zmiany uchwały 2052/IV/12 z dnia 27 marca 2012r w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", w zakresie: budowy, przebudowy , remontu lub wyposażenia targowisk stałych, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 dla naboru od 12 września 2011r. do 31 października 2011r.

POBIERZ PLIK:

Uchwała zmieniająca nr 2260/IV/12 z dnia 16.05.2012


* * *11.04.2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 10 kwietnia 2012r. podjął Uchwałę nr 2134/IV/12 w sprawie zmiany uchwały 1970/IV/12 z dnia 13 marca 2012r w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 dla naboru od 12 września 2011r. do 31 października 2011r.

POBIERZ PLIK:

Lista rankingowa


* * *28.03.2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego dnia 27 marca 2012r. podjął Uchwałę nr 2052/IV/12 w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", w zakresie: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk stałych, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 dla naboru od 12 września 2011r. do 31 października 2011r.

POBIERZ PLIK:

Lista rankingowa

* * *


14.03.2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 13 marca 2012r. podjął uchwałę nr 1970/IV/12 w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru sierpień-wrzesień 2011r.


POBIERZ PLIKI:

1. Uchwała nr 1970/IV/12 z dnia 13.03.2012


2. Listy rankingowe

a) gospodarka wodno-ściekowa

b) odpady komunalne

c) energia odnawialna


* * *06.09.2011


Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30.08.2011r. podjął uchwałę nr 1165/IV/11 w sprawie zmiany uchwały nr 317/IV/11 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013:

Do pobrania:

1. uchwała nr 1165/IV/11 z dnia 30.08.2011r. wraz z uchwałą


* * *06.09.2011

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30.08.2011r. podjął uchwałę nr 1164/IV/11 w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego PROW 2007-2013:

Do pobrania:

1. uchwała nr 1164/IV/11
2. załącznik do uchwały nr 1164/IV/11

* * *


18.07.2011
W dniu 12.07.2011 zostało wydanych Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji  i Urządzeń Wodnych 5 decyzji w sprawie przyznania pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego PROW 2007-2013:

Decyzja nr 00015-6905-um0100012/11

Decyzja nr 00016-6905-um0100008/11

Decyzja nr 00017-6905-um0100005/11

Decyzja nr 00018-6905-um0100003/11

Decyzja nr 00019-6905-um0100002/11


* * *


16.05.2011
W dniu 10.05.2011 została wydana Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji  i Urządzeń Wodnych decyzja w sprawie przyznania pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego PROW 2007-2013, operacja pn. "Krajów - melioracje szczegółowe gm. Krotoszyce"

Decyzja


* * *


25.02.2011

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 22.02.2011r. podjął uchwałę nr 317/IV/11 w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dla naboru 22 czerwiec - 30 lipiec 2010).

Do współfinansowania zakwalifikowano wszystkie operacje wyszczególnione na liście, tj. pozycje od 1 do 165.Lista Rankingowa

Uchwała Zarządu (pobierz plik)
Lista Rankingowa (pobierz plik)


* * *

16.12.2010
Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ - LGD Partnerstwo Izerskie
Uchwała nr 19/IV/10 z dnia 07.12.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ( pobierz plik pdf)

10.12.2010
Marszałek Województwa Dolnośląskiego w dn. 15.11.2010r. wydał decyzję nr 00013-6905-UM0100003/10 zmieniającą decyzję nr 00003-6905-UM0100003/10 z dnia 04.10.2010 w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego PROW 2007-2013, projekt "Bród etap II - odbudowa koryta cieku gm. Lubań"


* * *

02.11.2010
Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ - LGD Ujście Baryczy
Uchwała nr 5133/III/10 z dnia 02.11.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ( pobierz plik pdf)

Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ - LGD Porozumienie Wzgórz Dalkowskich
Uchwała nr 5134/III/10 z dnia 02.11.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ( pobierz plik pdf)


* * *


21.09.2010
Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ - LGD Bory Dolnośląskie
Uchwała nr 4969/III/10 z dnia 21.09.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ( pobierz plik pdf)

Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ - LGD Dobra Widawa
Uchwała nr 4968/III/10 z dnia 21.09.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ( pobierz plik pdf)

Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ - LGD Partnerstwo dla Doliny Baryczy
Uchwała nr 4966/III/10 z dnia 21.09.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ( pobierz plik pdf)

Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ - LGD Gromnik
Uchwała nr 4967/III/10 z dnia 21.09.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ( pobierz plik pdf)

Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ - LGD Partnerstwo Kaczawskie
Uchwała nr 4970/III/10 z dnia 21.09.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ( pobierz plik pdf)

* * *


15.09.2010
Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ -LGD Fundacja Kłodzka Wstega Sudetów
Uchwała nr 4921/III/10 z dnia 14.09.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ( pobierz plik pdf)


* * *


07.09.2010
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 07 września 2010r. podjął uchwałę nr 4891/III/10 w sprawie zmiany uchwały nr 3916/III/09 z dnia 26.01.2010 dotyczącą zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Pobierz uchwa 4891/III/10 z dnia 07.09.2010


* * *

24.08.2010
Marszałek Województwa Dolnośląskiego w dn. 16.08.2010r. wydał 3 decyzje w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa ”schemat I scalanie gruntów

Decyzja 1, Decyzja 2,   Decyzja 3
 
* * *


17.08.2010
Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ - LGD Kraina Łęgów Odrzańskich
Uchwała nr 4805/III/10 z dnia 17.08.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ( pobierz plik pdf)

Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ -LGD Kwiat Lnu
Uchwała nr 4805/III/10 z dnia 17.08.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ( pobierz plik pdf)

Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ -LGD Leader A4
Uchwała nr 4805/III/10 z dnia 17.08.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ( pobierz plik pdf)

Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ - LGD Partnerstwo Izerskie
Uchwała nr 4805/III/10 z dnia 17.08.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ( pobierz plik pdf)

Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ -LGD Starorzecze Odry
Uchwała nr 4805/III/10 z dnia 17.08.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ( pobierz plik pdf)

* * *


14.07.2010
Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ - Kraina Lasów i Jezior
Uchwała nr 4580/III/10 z dnia 28.06.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania Odnowa i rozwj wsi.

Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ - Kłodzka Wstęga Sudetów
Uchwała nr 4581/III/10 z dnia 28.06.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Fundację "Kłodzka Wstęga Sudetów" - Lokalna Grupa Działania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ - Wrzosowa Kraina
Uchwała nr 4582/III/10 z dnia 28.06.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina" w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

* * *


30.06.2010
Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ - Qwsi
Uchwała nr 4479/III/10 z dnia 17.06.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Działania Qwsi w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi/oś 4/ - Ślężanie
Uchwała nr 4480/III/10 z dnia 17.06.2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Stowarzyszenie lanie - Lokalna Grupa Działania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

* * *

26.05.2010
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 01.06.2010r. podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 3225/III/09 w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dla naboru luty 2009).

Do współfinansowania zakwalifikowano operacje wyszczególnione w pozycjach od 1 do 181.

Uchwała Zarządu nr 4408/III/10 ( pobierz plik)
Uzasadnienie do uchwały ( pobierz plik)
Lista Rankingowa ( pobierz plik)

* * *

04.02.2010
W dniu 04.02.2010 zostały wydane Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji  i Urządzeń Wodnych decyzje w sprawie przyznania pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego PROW 2007-2013.

Decyzja 1,   Decyzja 2 Decyzja 3 Decyzja 4 Decyzja 5,  Decyzja 6, Decyzja 7, Decyzja 8 Decyzja 9, Decyzja 10,  Decyzja 11, Decyzja 12


27.01.2010

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 26 stycznia 2010r. podjął uchwały nr 3916/III/10 w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:


Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych
30.12.2009
Marszałek Województwa Dolnośląskiego dn. 30.12.2009r. wydał 2 decyzje w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa ”schemat I scalanie gruntów na łączną kwotę 9 930 514,60zł.

Decyzja 1, Decyzja 2


17.12.2009
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 08 grudnia 2009r. podjął uchwałę nr 3696/III/09 w sprawie zmiany uchwały nr 3225/III/09 dotyczącą zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dla naboru luty 2009).

Do realizacji przeznacza się wszystkie 179 operacje znajdujące się na liście.

 Lista rankingowa Odnowa i rozwój wsi wraz z Uchwałą Zarządu nr 3696/III/09 (pobierz plik 1,5Mb)


***

19.08.2009
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 18 sierpnia 2009r. podjął uchwałę nr 3225/III/09 w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dla naboru luty 2009).

Do współfinansowania zakwalifikowano operacje wyszczególnione w pozycjach od 1 do 163.

Uchwała Zarządu nr 3225/III/09 (pobierz plik 900kb)

Lista rankingowa Odnowa i rozwój wsi (pobierz pliki 1 oraz 2 7mb)

Informacja prasowa na temat zatwierdzenia listy operacji
(w dniu dzisiejszym ww. informacje pojawią się również na stronie Urzędu, sekcja BIP)

***

09.06.2009
Informacja w sprawie wyboru lokalnych grup działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2007-2013.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego dnia 09.06.2009 podjął decyzję o wyborze lokalnych grup działania
 ( uchwała Zarządu wraz z pełną listą)


O wybór do LGD wnioskowało 19 dolnośląskich stowarzyszeń, fundacji i grup działania. Każdy z wnioskujących spełnił kryteria wybory i został umieszczony na liście LGD. Są to:


1.    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Ducha Gór"
2.    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"
3.    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kwiat Lnu"
4.    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Szlakiem Granitu"
5.    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Starorzecze Odry
6.    Fundacja "Kłodzka Wstęga Sudetów" - Lokalna Grupa Działania
7.    Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
8.    Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty        Wrocławskie, Kobierzyce, Święta Katarzyna, Żórawina - Lider A4
9.    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka”
10.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina"
11.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gromnik"
12.   Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz
13.   Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"
14.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich"
15    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"
16.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Partnerstwo Izerskie"
17.   Lokalna Grupa Działania "Kraina Wzgórz Trzebnickich"
18.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa
19.   Lokalna Grupa Działania "QWsi".

Grupy działania (LGD) zostały powołane, by realizować lokalną strategię rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
LGD to podmioty (stowarzyszenia) w skład których wchodzą przedstawiciele władz lokalnych, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy, którzy wprowadzają w życie projekty korzystne z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich, najczęściej na obszarze kilku gmin.

Najważniejszym zadaniem LGD, jest opracowanie lokalnej strategii rozwoju (LSR), na podstawie której wdrażane będą projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD wybiera projekty, które przyczynią się do realizacji wspólnie opracowanej strategii rozwoju.

LGD powstały w ramach podejścia Leader. Od roku 1991 kiedy pierwszy raz zastosowano podejście Leader, stało się ono sprawdzoną i znaną metodą pobudzania aktywności lokalnych społeczności oraz ich zaangażowanie w poszukiwanie i wykorzystanie drzemiącego w obszarach wiejskich potencjału.