rozmiar czcionki: A | A | A

„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego”

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Samorząd Województwa Dolnośląskiego został zobligowany do przygotowania planu transportowego obejmującego obszar województwa dolnośląskiego w zakresie linii komunikacyjnych, których jest ustawowym organizatorem.

Zgodnie z w/w ustawą plan transportowy opracowywany przez Marszałka Województwa winien uwzględniać plan transportowy opracowany i ogłoszony przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie linii komunikacyjnych, na których jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Plan transportowy określa w szczególności:
- sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
- ocenę i prognozy potrzeb przewozowych;
- przewidywane finansowanie usług przewozowych;
- preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu;
- zasady organizacji rynku przewozów;
- pożądany standard usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej;
- przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.

Konsultacje społeczne:
Konsultacje społeczne opracowania pt. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego” przeprowadzone zostały w okresie od 18 sierpnia do 14 września 2014 roku.     
Uwagi i wnioski do opracowania zbierane były przez cały okres trwania konsultacji, a składane były poprzez przesłanie uwag pocztą tradycyjną bądź pocztą e-mail na adres kontakt.koleje@dolnyslask.pl.


Główne problemy poruszane podczas konsultacji społecznych dotyczyły:

- inwestycji infrastrukturalnych,
- nowych połączeń nie ujętych w pierwotnej wersji projektu planu,
- przewozów turystycznych,
- proponowanego planu połączeń i standardów obsługi danych linii komunikacyjnych,
- rozwiązań integracyjnych w transporcie publicznym,
- kosztów funkcjonowania i organizowania transportu publicznego.

Wnioski i propozycje do opracowania, które w toku przeprowadzonej analizy nie zostały uwzględnione w Planie Transportowym dotyczyły w przeważającej części tematyki wybiegającego poza zakres określony w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym oraz zakres określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Mowa tutaj przede wszystkim o wnioskach dotyczących uwzględnienia w dokumencie inwestycji infrastrukturalnych oraz połączeń o charakterze turystycznym.

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i uzgodnieniu projektu opracowania z marszałkami sąsiednich województw w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości, Marszałek Województwa Dolnośląskiego przedstawił Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego do uchwalenia projekt Planu Transportowego. Uchwalony Plan Transportowy stanowi akt prawa miejscowego.

Plan Transportowy został uchwalony przez Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 października 2014 roku.

„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego” jest do pobrania pod poniższymi linkami.

Plik: Plan Transportowy

Plik: Plan Transportowy – załącznik graficzny
Plik: Plan Transportowy – załączniki 1-8
Plik: Plan Transportowy – załączniki 9-15


Raport z konsultacji społecznych „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego:

Plik: Raport z konsultacji społecznych Planu Transportowego
Plik: Załącznik 1 – uzgodnienie UMWL
Plik: Załącznik 2 – uzgodnienie UMWO
Plik: Załącznik 3 – opinia UTK
Plik: Załącznik 4 – opinia RDOŚ
Plik: Załącznik 5 – opinia SANEPID
Plik: Załącznik 6 – uwagi Centrum Zrównoważonego Transportu
Plik: Załącznik 7 – uwagi UM Polkowice