rozmiar czcionki: A | A | A

   

  BIEŻĄCE NABORY / KONKURSY

  PS WPR 2023-2027


  /2023.06.27/

  Ogłoszenie o naborze na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej  na lata 2023-2027


  Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

  Termin składania wniosków:
  od 28 czerwca 2023 r. do 13 lipca 2023 r.

  Miejsce i tryb składania wniosków:
  Kompletny wniosek wraz z wymaganymi i deklarowanymi załącznikami należy złożyć w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ekspert- wybór LSR”:

  •   osobiście w  postaci papierowej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, w dni robocze
  od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30,

  lub

  przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
  Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
  50-411 Wrocław

  W przypadku złożenia dokumentów osobiście lub przesłania ich za pośrednictwem operatora pocztowego o terminowości złożenia aplikacji decyduje data wpływu lub złożenia do Urzędu Marszałkowskiego na powyższy adres. Dokumenty aplikacyjne złożone bądź przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Wymagania niezbędne dla ekspertów wynikające z art. 80 ust 3 i art. 81 ust. 3 ustawy z  dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079):

  Zarząd Województwa może wyznaczyć wyłącznie eksperta wpisanego do wykazu ekspertów.

  Do wykazu wpisany zostanie ekspert, który:
  1. korzysta z pełni praw publicznych;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada wymaganą wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w dziedzinie przygotowania lub realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną zakładających realizację przedsięwzięć na obszarach wiejskich w ramach podejścia LEADER objętego PROW 2007-2013, PROW 2014-2020;
  5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
  6. nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
  7. nie brał udziału w przygotowaniu dokumentów do konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w województwie dolnośląskim;
  8. nie jest członkiem Lokalnej Grupy Działania (LGD), nie zasiada w organach LGD oraz nie jest związany stosunkiem pracy z żadną LGD ubiegającą się o wybór LSR w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego;

  Wymagane dokumenty:


  1. Wypełniony wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (oryginał);

  2.Oświadczenia eksperta o spełnieniu przesłanek, o których mowa powyżej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (oryginał);

  3. Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych (oryginał);

  4. Dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia, w tym potwierdzenie posiadanego wykształcenia (kopia).

  Wniosek, o którym mowa w pkt 1, wzór oświadczeń, o których mowa w pkt 2, wzór klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych, o której mowa w pkt 3 opublikowane są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: www.umwd.dolnyslask.pl (zakładka obszary wiejskie) oraz na końcu tego ogłoszenia.

   
  Informacje dodatkowe:

  1. Wyboru eksperta dokonuje się w oparciu o Regulamin naboru ekspertów i prowadzenia wykazu ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

  2. Zarząd Województwa Dolnośląskiego opublikuje na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wykaz ekspertów.

  3. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z wybranymi ekspertami.

  4. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiera z ekspertem umowę określającą zadania, obowiązki i wysokość wynagrodzenia za udział w ocenie i wyborze LSR.


  Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. (71) 776 93 50 w godzinach 7:30 – 15:30.


  Załączniki do pobrania:
  1. Uchwała nr 7131/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na ekspertów oraz przyjęcia Regulaminu naboru na ekspertów i prowadzenia wykazu ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i załącznik nr 1 (pobierz)
  2. Regulamin naboru na ekspertów i prowadzenia wykazu ekspertów (pobierz)
  3. Załącznik nr 1 do Regulaminu - wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów (skan), (wersja edytowalna)
  4. Załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenia (skan), (wersja edytowalna)
  5. Załącznik nr 3 do Regulaminu - klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych (skan), (wersja edytowalna)
  6. Załącznik nr 4 do Regulaminu - karta oceny (skan), (wersja edytowalna)


  /2023.03.09/  Ogłoszenie o konkursie na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

  Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w oparciu o art. 6, 7, 8, 9 i 15 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943).

  Termin składania wniosków o wybór LSR: od 11 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r.


  Miejsce i tryb składania wniosków o wybór LSR:
  Kompletny wniosek wraz z wymaganymi i deklarowanymi załącznikami należy składać w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu:
  bezpośrednio w  postaci papierowej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30,
  albo
  • w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego tj.: /UMWD_WROCLAW/SkrytkaESP  przez ePUAP.

  Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR:
  Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) ustalona zostanie w sposób określony w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, zamieszczonym na stronie: www.prow.dolnyslask.pl

  EFSI, z których środków będą współfinansowane lokalne strategie rozwoju, wybrane w ramach konkursu:
  Objęte konkursem Lokalne Strategie Rozwoju będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

  Informacje dodatkowe:
  Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. (71) 776 93 50 w godzinach 7:30 – 15:30 lub pod adresem e-mail:  prow@dolnyslask.pl


  Uchwała nr 6616/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8.03.2023r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu dokumentacji konkursowej na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) (pobierz plik),

  Uchwała nr 6617/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8.03.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) (pobierz plik),

  Ogłoszenie o konkursie na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)(pobierz plik),

  Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (pobierz plik) wraz z załącznikami:

  Załącznik nr 1 - Formularz wniosku o wybór LSR wraz z instrukcją wypełniania wniosku (pobierz plik),

  Załącznik nr 2 - Warunki dostępu (pobierz plik),

  Załącznik nr 3 - Struktura i wymagania dotyczące LSR (pobierz plik),

  Załącznik nr 4 - Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR (pobierz plik)- aktualizacja z 25.04.2023 r.

  Załącznik nr 5 - Kryteria wyboru LSR (pobierz plik),

  Załącznik nr 6 - Formularz: karta oceny wniosku o wybór LSR (pobierz plik),

  Załącznik nr 7 - Formularz: karta oceny kryteriów wyboru LSR dla członka komisji (pobierz plik),

  Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (pobierz plik).  Informacja z dnia 27.03.2023: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło zmiany w załączniku nr 6 Karta oceny wniosku do Regulaminu konkursu na wybór LSR.

  W trakcie projektowania i uzgodnień dokumentacji konkursowej na wybór LSR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniając sugestie zmian w zał. nr 3 do Regulaminu konkursu na wybór LSR zniosło obligatoryjne wykorzystanie co najmniej 3 partycypacyjnych metod konsultacji na każdym kluczowym etapie prac nad opracowaniem LSR. Słowa „co najmniej 3” zastąpione zostały słowami „adekwatnych do potrzeb”.  W zał. nr 6 Karta oceny wniosku do Regulaminu konkursu, w zakładce B2 Warunki dostępu omyłkowo pozostała jednak treść:„LSR zawiera w szczególności informacje dotyczące:1) przebiegu przeprowadzenia konsultacji LSR ze społecznością lokalną,2) wykorzystania co najmniej 3 partycypacyjnych metod konsultacji na każdym kluczowym etapie prac nad opracowaniem LSR,3) dokonania analizy przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji,4) wykorzystania danych z konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR do jej opracowania.”przez co nastąpiła rozbieżność z wprowadzonymi zmianami w pozostałych załącznikach do Regulaminu konkursu. W związku z powyższym, proszę nie traktować błędnie pozostawionego w Karcie oceny wniosku wymogu dotyczącego co najmniej 3 partycypacyjnych metod konsultacji za konieczny do spełnienia przez LGD. Dla spełnienia warunku dostępu wystarczające będzie zastosowanie przez LGD jednej, adekwatnej do potrzeb, partycypacyjnej metody konsultacji.Pobierz: pismo MRiRW do SW o błędnym zapisie w zał. nr 6 do Regulaminu konkursu

  Informacja z dnia 25.04.2023: dokonano aktualizacji załącznika nr 4  "sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR”, w części C Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, w tabeli z podziałem środków z EFS+ dla poszczególnych LGD w ostatnim wierszu, w kolumnie Liczba ludności objętej LSR wystąpiła omyłka pisarska. Obecna treść to: „Od 99 999” wskazuje na brak jednego z przedziałów ludności. Treść powinna być następująca: „od 90 000”.  *