rozmiar czcionki: A | A | A

 

BIEŻĄCE NABORY / KONKURSY

PS WPR 2023-2027/2024.04.17/


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR


Termin składania wniosków:
od 06.05.2024 r. do 10.06.2024 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:
Kompletny wniosek wraz z załącznikami, które potwierdzą spełnienie warunków przyznania pomocy, należy złożyć w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, jedynie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Link do PUE: https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy (WoPP) nie został złożony za pomocą PUE, Samorząd Województwa (SW) pozostawia WoPP bez rozpatrzenia oraz informuje o tym wnioskodawcę w takiej samej formie, w jakiej został złożony WoPP. PUE blokuje możliwość złożenia WoPP poza terminem naboru wniosków o przyznanie pomocy.


Informacja o podmiotach uprawnionych do ubiegania się o przyznanie pomocy

Pomoc przyznaje się Lokalnej Grupie Działania (LGD), która:
1.    jest stroną umowy ramowej przewidującej finasowanie komponentu Wdrażanie LSR ze środków EFRROW;
2.    zorganizowała biuro LGD spełniające warunki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 umowy ramowej:
a)    wyposażone w telefon z dostępem do sieci telekomunikacyjnej,
b)    wyposażone w sprzęt biurowy i komputerowy z dostępem do sieci Internet,
c)    z zagwarantowanym bezpiecznym przechowywaniem dokumentacji związanej z wyborem operacji lub grantobiorców, zgodnie z przepisami RODO;
3.    zatrudnia pracowników w łącznym wymiarze co najmniej:
a)    2 etatów – w przypadku gdy obszar objęty LSR jest zamieszkany przez mniej niż 60 000 mieszkańców,
b)    3 etatów – w przypadku gdy obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców,
c)    4 etatów – w przypadku gdy obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 mieszkańców.
Przeciętny wymiar zatrudnienia będzie weryfikowany jako średnia arytmetyczna liczby etatów w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność.
4.    posiada numer EP (numer identyfikacyjny w ewidencji producentów).


Warunki, które musi spełniać WoPP, zostały określone w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy (do pobrania wraz z załącznikami na końcu tego ogłoszenia).


Informacje dodatkowe:
1.    W jednym naborze wniosków o przyznanie pomocy wnioskodawca może złożyć tylko jeden WoPP. W przypadku wycofania WoPP, wnioskodawca może złożyć ponownie WoPP w ramach trwającego naboru. PUE blokuje możliwość złożenia w jednym naborze wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego WoPP.
2.    Do złożenia WoPP za pomocą PUE nie jest wymagany podpis elektroniczny.
3.    Za datę doręczenia wnioskodawcy pisma poprzez PUE uznaje się dzień:
1)    potwierdzenia odczytania pisma przez wnioskodawcę w PUE, z tym, że dostęp do treści tego pisma i do jego załączników uzyskuje się po dokonaniu tego potwierdzenia,
2)    następujący po upływie 14 dni od dnia otrzymania pisma w PUE, jeżeli wnioskodawca nie potwierdził odczytania pisma przed upływem tego terminu.
4.    LGD może w terminie 14 dni od dnia złożenia WoPP wprowadzić zmiany we wniosku w zakresie dotyczącym załączonych dokumentów. Po tym terminie nie ma możliwości dokonania zmian w odniesieniu do złożonego WoPP, natomiast wnioskodawca, chcąc wprowadzić zmiany, może wycofać WoPP i złożyć go ponownie, o ile nie upłynął termin składania WoPP podany w niniejszym ogłoszeniu.


Szczegółowe informacje na temat naboru uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. (71) 776 93 50 w godzinach 7:30 – 15:30.

Dokumenty do pobrania:
1.Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 8558/VI/24 z dnia 15 kwietnia 2024r;

2.Regulamin naboru wniosków;
a) Załącznik nr 1 do regulaminu - Wzór umowy o przyznaniu pomocy;
b) Załącznik nr 2 do regulaminu - Wykaz załączników do wniosku o przyznanie pomocy;
c) Załącznik nr 3 do regulaminu - Wykaz załączników do wniosku o płatność.

 

Aktualizacje:

1.2024.05.23 - zaktualizowany załącznik 1 do regulaminu - wzór umowy o przyznaniu pomoc (pobierz plik)

*


/2023.06.27/

Ogłoszenie o naborze na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej  na lata 2023-2027


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Termin składania wniosków:
od 28 czerwca 2023 r. do 13 lipca 2023 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi i deklarowanymi załącznikami należy złożyć w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ekspert- wybór LSR”:

•   osobiście w  postaci papierowej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, w dni robocze
od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30,

lub

przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

W przypadku złożenia dokumentów osobiście lub przesłania ich za pośrednictwem operatora pocztowego o terminowości złożenia aplikacji decyduje data wpływu lub złożenia do Urzędu Marszałkowskiego na powyższy adres. Dokumenty aplikacyjne złożone bądź przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wymagania niezbędne dla ekspertów wynikające z art. 80 ust 3 i art. 81 ust. 3 ustawy z  dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079):

Zarząd Województwa może wyznaczyć wyłącznie eksperta wpisanego do wykazu ekspertów.

Do wykazu wpisany zostanie ekspert, który:
1. korzysta z pełni praw publicznych;
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiada wymaganą wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w dziedzinie przygotowania lub realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną zakładających realizację przedsięwzięć na obszarach wiejskich w ramach podejścia LEADER objętego PROW 2007-2013, PROW 2014-2020;
5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
6. nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
7. nie brał udziału w przygotowaniu dokumentów do konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w województwie dolnośląskim;
8. nie jest członkiem Lokalnej Grupy Działania (LGD), nie zasiada w organach LGD oraz nie jest związany stosunkiem pracy z żadną LGD ubiegającą się o wybór LSR w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego;

Wymagane dokumenty:


1. Wypełniony wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (oryginał);

2.Oświadczenia eksperta o spełnieniu przesłanek, o których mowa powyżej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (oryginał);

3. Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych (oryginał);

4. Dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia, w tym potwierdzenie posiadanego wykształcenia (kopia).

Wniosek, o którym mowa w pkt 1, wzór oświadczeń, o których mowa w pkt 2, wzór klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych, o której mowa w pkt 3 opublikowane są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: www.umwd.dolnyslask.pl (zakładka obszary wiejskie) oraz na końcu tego ogłoszenia.

 
Informacje dodatkowe:

1. Wyboru eksperta dokonuje się w oparciu o Regulamin naboru ekspertów i prowadzenia wykazu ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

2. Zarząd Województwa Dolnośląskiego opublikuje na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wykaz ekspertów.

3. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z wybranymi ekspertami.

4. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiera z ekspertem umowę określającą zadania, obowiązki i wysokość wynagrodzenia za udział w ocenie i wyborze LSR.


Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. (71) 776 93 50 w godzinach 7:30 – 15:30.


Załączniki do pobrania:
1. Uchwała nr 7131/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na ekspertów oraz przyjęcia Regulaminu naboru na ekspertów i prowadzenia wykazu ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i załącznik nr 1 (pobierz)
2. Regulamin naboru na ekspertów i prowadzenia wykazu ekspertów (pobierz)
3. Załącznik nr 1 do Regulaminu - wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów (skan), (wersja edytowalna)
4. Załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenia (skan), (wersja edytowalna)
5. Załącznik nr 3 do Regulaminu - klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych (skan), (wersja edytowalna)
6. Załącznik nr 4 do Regulaminu - karta oceny (skan), (wersja edytowalna)


/2023.03.09/Ogłoszenie o konkursie na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w oparciu o art. 6, 7, 8, 9 i 15 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943).

Termin składania wniosków o wybór LSR: od 11 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r.


Miejsce i tryb składania wniosków o wybór LSR:
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi i deklarowanymi załącznikami należy składać w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu:
bezpośrednio w  postaci papierowej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30,
albo
• w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego tj.: /UMWD_WROCLAW/SkrytkaESP  przez ePUAP.

Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR:
Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) ustalona zostanie w sposób określony w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, zamieszczonym na stronie: www.prow.dolnyslask.pl

EFSI, z których środków będą współfinansowane lokalne strategie rozwoju, wybrane w ramach konkursu:
Objęte konkursem Lokalne Strategie Rozwoju będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Informacje dodatkowe:
Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. (71) 776 93 50 w godzinach 7:30 – 15:30 lub pod adresem e-mail:  prow@dolnyslask.pl


Uchwała nr 6616/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8.03.2023r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu dokumentacji konkursowej na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) (pobierz plik),

Uchwała nr 6617/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8.03.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) (pobierz plik),

Ogłoszenie o konkursie na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)(pobierz plik),

Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (pobierz plik) wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 - Formularz wniosku o wybór LSR wraz z instrukcją wypełniania wniosku (pobierz plik),

Załącznik nr 2 - Warunki dostępu (pobierz plik),

Załącznik nr 3 - Struktura i wymagania dotyczące LSR (pobierz plik),

Załącznik nr 4 - Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR (pobierz plik)- aktualizacja z 06.12.2023 r.

Załącznik nr 5 - Kryteria wyboru LSR (pobierz plik),

Załącznik nr 6 - Formularz: karta oceny wniosku o wybór LSR (pobierz plik),

Załącznik nr 7 - Formularz: karta oceny kryteriów wyboru LSR dla członka komisji (pobierz plik),

Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (pobierz plik).Informacja z dnia 27.03.2023: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło zmiany w załączniku nr 6 Karta oceny wniosku do Regulaminu konkursu na wybór LSR.

W trakcie projektowania i uzgodnień dokumentacji konkursowej na wybór LSR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniając sugestie zmian w zał. nr 3 do Regulaminu konkursu na wybór LSR zniosło obligatoryjne wykorzystanie co najmniej 3 partycypacyjnych metod konsultacji na każdym kluczowym etapie prac nad opracowaniem LSR. Słowa „co najmniej 3” zastąpione zostały słowami „adekwatnych do potrzeb”.  W zał. nr 6 Karta oceny wniosku do Regulaminu konkursu, w zakładce B2 Warunki dostępu omyłkowo pozostała jednak treść:„LSR zawiera w szczególności informacje dotyczące:1) przebiegu przeprowadzenia konsultacji LSR ze społecznością lokalną,2) wykorzystania co najmniej 3 partycypacyjnych metod konsultacji na każdym kluczowym etapie prac nad opracowaniem LSR,3) dokonania analizy przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji,4) wykorzystania danych z konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR do jej opracowania.”przez co nastąpiła rozbieżność z wprowadzonymi zmianami w pozostałych załącznikach do Regulaminu konkursu. W związku z powyższym, proszę nie traktować błędnie pozostawionego w Karcie oceny wniosku wymogu dotyczącego co najmniej 3 partycypacyjnych metod konsultacji za konieczny do spełnienia przez LGD. Dla spełnienia warunku dostępu wystarczające będzie zastosowanie przez LGD jednej, adekwatnej do potrzeb, partycypacyjnej metody konsultacji.Pobierz: pismo MRiRW do SW o błędnym zapisie w zał. nr 6 do Regulaminu konkursu

Informacja z dnia 25.04.2023: zaktualizowano załącznik nr 4 "sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR”, w części C Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, w tabeli z podziałem środków z EFS+ dla poszczególnych LGD w ostatnim wierszu, w kolumnie Liczba ludności objętej LSR wystąpiła omyłka pisarska. Obecna treść to: „Od 99 999” wskazuje na brak jednego z przedziałów ludności. Treść powinna być następująca: „od 90 000”.

Informacja z dnia 06.12.2023: zaktualizowano załącznik nr 4 "sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR”: główny cel zmiany załącznika to uproszczenie i przyspieszenie procedury ustalania wysokości środków w poszczególnych województwach. Wobec tego wszystkie Lokalne Strategie Rozwoju będą miały zapewnione finansowanie z EFRROW na poziomie 100%. Na skutek tego informacja o wysokości środków dla danego województwa warunkowana będzie jedynie przekazaniem informacji, dotyczącej poszczególnych Lokalnych Strategii Rozwoju i białych plam z danego województwa do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.*