rozmiar czcionki: A | A | A

 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:

Działanie 7: "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

Poddziałanie 7.2: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną"
OPERACJE TYPU: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"
OPERACJE TYPU: "Gospodarka wodno - ściekowa"

Poddziałanie 7.4: "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury"
OPERACJE TYPU: "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej"
OPERACJE TYPU: "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

Poddziałanie 7.6: "Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej"
OPERACJE TYPU: "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego"


 

 

 

 

1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych


WNIOSKI-formularze:

Wniosek o przyznanie pomocy 2z (pobierz plik) - obowiązuje od 22.06.2018, instrukcja 2z obowiązuje od 18.03.2022

Wniosek o płatność  v6z (pobierz plik)  - obowiązuje od 01.03.2022, aktualizacja instrukcji maj 2022


Archiwum:

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik) - obowiązywała do 17.03.2022

Wniosek o przyznanie pomocy (pobierz plik) - 05.10.2015 , Instrukcja do WoPP (pobierz plik) - zaktualizowana 16.10.2015

Wniosek o płatność  v5z (pobierz plik)  - obowiązuje od 22.06.2018  + aktualna instrukcja do wop

Wniosek o płatność  v4z (pobierz plik)  - obowiązuje od 17.01.2018   

Wniosek o płatność v3z- wraz z Instrukcją (pobierz plik) - 05.12.2016, zawiera zmienioną instrukcję z dnia 09.06.2017  

Wniosek o płatność - wraz z Instrukcją (pobierz plik). Obowiązywał do 31.08.2016 r.

Wniosek o płatność - wraz z Instrukcją (pobierz plik) - obowiązuje od dnia 02.09.2016


UMOWY-wzory:

Umowa o przyznaniu pomocy 8z (pobierz plik) - marzec 2022

ARCHIWUM:

Umowa o przyznaniu pomocy 7z (pobierz plik)

Umowa o przyznaniu pomocy 6z (pobierz plik) - październik 2020

Umowa o przyznaniu pomocy 5z (pobierz plik) - marzec 2020 

Umowa o przyznaniu pomocy 4z (pobierz plik) - czerwiec 2018 

Umowa o przyznaniu pomocy (pobierz plik) - maj 2017 

Umowa o przyznaniu pomocy (pobierz plik) - grudzień 2016

Umowa o przyznaniu pomocy (pobierz plik) - kwiecień 2016


ROZPORZĄDZENIE:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (pobierz plik)

-Zm. rozp. z dnia 22.02.2018 (pobierz plik)

-Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (pobierz plik)

-Zm. rozp. z dnia 09.03.2022 (pobierz plik)


DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA - nabór 2022:

Kryteria wyboru operacji:

1.Dochód podatkowy (pobierz pdf)
2.Bezrobocie (pobierz pdf)
3.Gęstość zaludnienia (pobierz pdf
4.Sieć szerokopasmowa (pobierz pdf
5.Kryterium regionalne (pobierz pdf )*
ARCHIWALNA DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA - nabór 2016:

1. Informacja dotycząca Kryterium regionalnego dla Województwa Dolnośląskiego - drogi lokalne

2. Kryterium regionalne dla Województwa Dolnośląskiego - drogi lokalne

3. Średni kurs euro stanowiący podstawę wyliczenia kwoty wskazanej w § 4 pkt 9 i w § 17 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (przejdź do: Tabela kursów średnich NBP - Tabela nr 012/A/NBP/2016 z dnia 2016-01-20 )


4. Pytania / odpowiedzi:

a. Ważna interpretacja w sprawie porozumienia pomiędzy zarządcami, dotycząca zarządzania drogami publicznymi (10.2015r.)

c. Pytania / odpowiedzi (01.2016r.)

b.Pytania / odpowiedzi (12.2015r.)

d. Pytania / odpowiedzi (02.2016r.)

e. Pytania odpowiedzi - 05.2022


5. Komunikat dla Beneficjentów operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w sprawie obowiązkowego dostarczania Interpretacji przepisów prawa podatkowego (tzw. interpretacji indywidualnej) wraz z wnioskiem o płatność (pobierz plik)

Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020 ( otwórz link ) 2. Gospodarka wodno-ściekowa

WNIOSKI-formularze:

Wniosek + instrukcja o przyznanie pomocy 3z (wniosek / instrukcja) - 01.03.2022

Wniosek o płatność  v6z (pobierz plik)  - obowiązuje od 01.03.2022, aktualizacja instrukcji maj 2022

Wniosek następcy prawnego beneficjenta (pobierz plik) - 21.07.2021


Archiwum:

Wniosek o przyznanie pomocy 2z (pobierz_plik) - WoPP z dn. 07.02.2020

Wniosek o przyznanie pomocy 1z (pobierz plik) - WoPP z dn. 01.09.2016 , zawiera zmienioną instrukcję z dnia 26.08.2019

Wniosek o przyznanie pomocy 1z (pobierz plik) - WoPP z dn. 01.09.2016 , zawiera zmienioną instrukcję z dnia 30.03.2017

Wniosek o płatność  v5z (pobierz plik)    - obowiązuje od 22.06.2018  + aktualna instrukcja do wop

Wniosek o płatność v4 (pobierz plik) - obowiązuje od 17.01.2018

Wniosek o płatność - wraz z Instrukcją (pobierz plik)  - 05.12.2016, zawiera zmienioną instrukcję z dnia 09.06.2017 


 

UMOWY-wzory:

Umowa o przyznaniu pomocy 8z (wersja edytowalna / wersja pdf) - 01.03.2022

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu 1z (wersja edytowalna, wersja PDF) - 07.02.2022


Archiwum:

Umowa o przyznaniu pomocy 7z (pobierz plik) - 14.07.2021

Umowa o przyznaniu pomocy 6z (pobierz plik) - 12.10.2020 

Umowa o przyznaniu pomocy 5z (pobierz plik) - 07.12.2019 

Umowa o przyznaniu pomocy 4z (pobierz plik) - 19.03.2019 

Umowa o przyznaniu pomocy 3z (pobierz plik) - 29.05.2017 

Umowa o przyznaniu pomocy 2z (pobierz plik) - 29.12.2016 Umowa o przyznaniu pomocy 1z (pobierz plik) - 01.09.2016


ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014–2020 (pobierz plik)

Zmiana rozporządzenia z dnia 17.01.2017 (pobierz plik)

Zmiana rozporządzenia z dnia 08.03.2018 (pobierz plik)

Zmiana rozporządzenia z dnia 05.09.2018 (pobierz plik)

Zmiana rozporządzenia z dnia 02.08.2019 (pobierz plik)

Zmiana rozporządzenia z dnia 24.02.2020 - tekst jednolity (pobierz plik

Zmiana rozporządzenia z dnia 03.02.2022 (pobierz plik)

Publikatory rozporządzenia i zmian: (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 164 oraz z 2018 r. poz. 564 i poz. 1782.; Dz. U. z 2019 r. poz. 521)DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA:

 

Pytania odpowiedzi - 05.2022

Nabór 3 - 2022r.:

Informacja dotycząca kryteriów wyboru operacji Gospodarka wodno-ściekowa III nabór 2022 (pobierz plik)

Kryteria:
1.    Podstawowy dochód podatkowy gminy (pobierz plik)
2.    Średnia stopy bezrobocia (pobierz plik)
3.    Jednolita część wód powierzchniowych (pobierz plik) 4.    Wskaźnik zwodociągowania gminy (
pobierz plik)  5.    Wskaźnik skanalizowania gminy (
pobierz plik)6.    Wskaźnik zwodociągowania gminy w zakresie gospodarki ściekowej (
pobierz plik)7.    Tereny podgórskie i górskie (
pobierz plik)8.    Gęstość zaludnienia (
pobierz plik)Osoby do kontaktu: Katarzyna Jędrzejczak     - 71 / 776 96 71 Anna Moll             - 71 / 776 96 75 Robert Płoskoń         - 71 / 776 97 32

ARCHIWALNY nabór 2 - 2019r.:

Informacja odnośnie kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu (pobierz plik)

Podstawowy dochód podatkowy gminy (pobierz plik)

Zagrożenie nieosiągnięciem celów środowiskowych - Informacje z aktualizacji PWŚK dla potrzeb pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 (przejdź do strony)

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju

Wskaźnik zwodociągowania gminy w zakresie gospodarki wodnej (pobierz plik)

Wskaźnik skanalizowania gminy w zakresie gospodarki ściekowej (pobierz plik)

Wskaźnik zwodociągowania gminy w zakresie gospodarki ściekowej (pobierz plik)

Tworzenie pasywnej infrastruktury szerokopasmowej (pobierz plik).ARCHIWALNY NABÓR 1 z 2016 r. :

1.Wskaźniki zwodociągowania gmin, określający procentowo udział ludności w gminie korzystającej z sieci wodociągowej w stosunku do średniej w województwie, opracowane na podstawie danych GUS (pobierz plik) - aktualizacja 12.2016
2.Wskaźniki skanalizowania gmin, określający procentowo udział ludności w gminie korzystającej z sieci wodociągowej w stosunku do średniej w województwie, opracowane na podstawie danych GUS (pobierz plik) - aktualizacja 12.2016
3.Informacja dotycząca kryteriów regionalnych przyjętych w Województwie Dolnośląskim (pobierz plik) - 30.09.2016
4.Punkty za podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca na 2016 r. dla Dolnego Śląska (pobierz plik) - 21.10.2016


PYTANIA i ODPOWIEDZI:1.Interpretacja indywidualna i załącznik 2a (pytanie / odpowiedź z dnia 07.11.2016)2.Dokumentacja pytanie wystawiona na inny podmiot (pytanie / odpowiedź z dnia 26.10.2016)

3. Przyłącza (pytania / odpowiedzi 03.11.2016)


 

 

[3. Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

4.Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

5.Kształtowanie przestrzenie publicznej]


[2018.02.27 Uwaga! W opublikowanych ogłoszeniach o naborze wniosków na operacje typu "obiekty kulturalne" i "zabytki" wkradła się omyłka (link do sprostowania).


WNIOSKI-formularze:

Wniosek o przyznanie pomocy v1z (pobierz plik) - 17.01.2018

Wniosek o płatność  v6z (pobierz plik)  - obowiązuje od 01.03.2022, aktualizacja instrukcji maj 2022

Wniosek następcy prawnego beneficjenta (pobierz plik) - 21.07.2021


Archiwum

Wniosek o płatność  v5z (pobierz plik)    - obowiązuje od 22.06.2018  + aktualna instrukcja do wop

Wniosek o płatność  v4z (pobierz plik)  - obowiązuje od 17.01.2018 

 

UMOWY-wzory:

- Umowa o przyznaniu pomocy 6z (wersja edytowalna) - 10.03.2023

- Umowa o przyznaniu pomocy 6z (wersja pdf) - 10.03.2023

- Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu 1z (wersja edytowalna, )  - 07.02.2022


ARCHIWUM:

- Umowa o przyznaniu pomocy 5z (pobierz plik-wersja edytowalna) - 27.08.2021

- Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu 1z (wersja edytowalna, )  - 07.02.2022

 

- Umowa o przyznaniu pomocy v4z (pobierz plik) - 19.10.2020

- Umowa o przyznaniu pomocy v3z (pobierz plik)  - 12.02.2020 

- Umowa o przyznaniu pomocy v2z popr (pobierz plik) - 10.01.2018 - Umowa o przyznaniu pomocy v2z (pobierz plik) - 06.07.2018

- Umowa o przyznaniu pomocy v1z (pobierz plik) - 17.01.2018


ROZPORZĄDZENIE:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (pobierz plik)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2017 w sprawie zmiany limitów środków na poszczególne województwa (pobierz plik)

- Rozporządzenie zmieniające w sprawie trybu przyznawania i wypłaty środków z dnia 15.01.2018 (pobierz plik)

- Rozporządzenie zmieniające w sprawie trybu przyznawania i wypłaty środków z dnia 07.11.2019 ( )pobierz plik

- Rozporządzenie zmieniające w sprawie trybu przyznawania i wypłaty środków z dnia 19.08.2022 (pobierz plik)


KRYTERIA PUNKTOWE:


INWESTYCJE W OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE KULTURALNE:

Uchwała nr 4897/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DOCHÓD PODATKOWY GMIN
GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA
STOPA BEZROBOCIA

OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO:

Uchwała nr 4898/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NOCLEGI UDZIELONE TURYSTOM


DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA:

Pytania odpowiedzi - 05.2022

 


6. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

 


WNIOSKI-formularze:

Wniosek o przyznanie pomocy v1z + instrukcja (pobierz plik)

Wniosek o płatność  v6z pobierz plik

 


UMOWY-wzory:

- Umowa o przyznaniu pomocy 6z  (wersja pdf, 2wersja edytowalna

2023-03-10

ROZPORZĄDZENIE:

- Rozporządzenie z dnia 16 lipca 2016 pobierz plik

- zmiana rozporządzenie z dnia 21 lutego 2018 pobierz plik

- Rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2019 pobierz plik


*