rozmiar czcionki: A | A | A

Rekomendacje ETO dotyczące PROW 2014 - 2020

23.02.2016 14:36

Wyniki przeprowadzonych misji audytowych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, obejmujące lata 2011 – 2015, w zakresie Poświadczenia wiarygodności rachunków EFRROW wskazują na szereg uchybień dotyczących kontroli administracyjnych w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Poniżej przedstawiono najważniejsze ustalenia wraz z rekomendacjami w celu wyeliminowania błędów i uniknięcia ewentualnych korekt finansowych w perspektywie 2014 – 2020.

 


Ustalenie nr 1. Dokumentacja projektu udostępniona na stronach internetowych od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu była niekompletna, ponieważ nie obejmowała dokumentacji projektowej, ani specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.


Powyższe ustalenie wskazuje na nieprzestrzeganie krajowych wymogów dotyczących udzielania zamówień publicznych — naruszenie art. 42 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Ustalenie nr 2. W przedmiarach robót dołączanych do dokumentacji przetargowej / dokumentacji projektowej wymienia się znaki towarowe i producentów, nie stosując terminu lub równoważny / poprzez analogię.


Powyższe ustalenie wskazuje na nieprzestrzeganie krajowych wymogów dotyczących udzielania zamówień publicznych — przedmiot zamówienia opisany niezgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp.

Ustalenie nr 3. Żądanie od wykonawców następujących dokumentów:
a)    Beneficjent zobowiązał wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do przedstawienia zaświadczenia z rejestru karnego lub poświadczonego notarialnie oświadczenia potwierdzającego, że dokument taki nie jest wydawany w kraju pochodzenia wykonawcy. Nie zażądano przedstawienia takiego dokumentu od wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
b)  Beneficjent zażądał od dostawców przedstawienia zaświadczeń, że osoby, które będą: uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (np. kierownicy budowy i kierownicy robót), przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego/właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Uniemożliwiało to wzięcie udziału w postępowaniu oferentom zagranicznym lub oferentom, którzy nabyli kwalifikacje za granicą.
c)  Beneficjent zażądał od dostawców przedstawienia kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych kierownika budowy.
d)  Beneficjent zażądał aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.


Powyższe ustalenia wskazują na nieprzestrzeganie zasady równego traktowania zapisanej w art. 7 ust 1 ustawy Pzp. Ponadto, działania określone w pkt. 3 b), c), d) są niezgodne z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zawierającego wykaz dokumentów, których zamawiający może żądać od wykonawcy.

Ustalenie nr 4. Nie przestrzegano zasady, zgodnie z którą osobami przygotowującymi dokumentację techniczną nie można posłużyć się na potrzeby sporządzania oferty.


Powyższe narusza postanowienia art. 24 ust 2 pkt 1 ustawy Pzp.
Ustalenie nr 5. Nie przestrzegano kryteriów selekcji w odniesieniu do wiedzy i doświadczenia posiadanych przez wykonawcę, któremu udzielono zamówienia.


Narusza to postanowienia art. 22 ust. 1 pkt 2 i art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
Ustalenie nr 6. Ustalono kryteria selekcji nieproporcjonalne do zakresu robót, wbrew zasadzie równego traktowania wykonawców i równej dostępności postępowania.


Powyższe narusza art. 7 ust 1 ustawy Pzp.

Ustalenie nr 7. Kontrolerzy wskazali przypadki, w których nie zakwestionowano wysokich zniżek, zaproponowanych przez oferentów (powyżej 40%, a nawet do 60% w porównaniu z kosztorysem). Skala tych zniżek daje przypuszczenie, że ceny wykorzystywane w kosztorysie nie były ustalane na poziomie rynkowym. Wykryto kilka takich przypadków, gdzie zamówienia publicznego udzielono wykonawcom, oferującym rabat w wysokości od 40% do 60% szacowanych kosztów prac, a Urząd Marszałkowski nie poprosił o wyjaśnienia.

Powyższe może naruszać art. 90 ustawy Pzp.