rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja dotycząca możliwości zmiany umów dla beneficjentów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

14.04.2021 13:41

Samorząd Województwa Dolnośląskiego  informuje beneficjentów  podziałania 19.2 z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest w trakcie prac nad zmianami do formularzy umów i aneksów o przyznaniu pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2.


Samorząd Województwa Dolnośląskiego  niezwłocznie po otrzymaniu formularza aneksu przekaże Beneficjentom do podpisu indywidualnie przygotowane aneksy. Mając na uwadze powyższe Beneficjenci nie są zobowiązani do przekazywania Samorządowi Województwa wniosków o zmianę umowy  w związku z nowelizacją rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023).


Brak możliwości wprowadzenia zmian jest niezależny od Samorządu Województwa Dolnośląskiego