rozmiar czcionki: A | A | A

O PROGRAMIE PO RYBY 2007-2013


Samorząd Województwa Dolnośląskiego, wraz z pozostałymi samorządami w kraju został instytucją pośredniczącą dla czwartej osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - PO RYBY 2007- 2013.
Realizacja programu ma doprowadzić do poprawy warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa oraz wpłynąć na rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych w ramach wspólnych projektów.
W skali kraju na te cele przeznaczono ponad 313 mln euro.

W naszym regionie zadaniami PO RYBY 2007- 2013 zajmie się Wydział Obszarów Wiejskich w Departamencie Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych. Program Operacyjny RYBY 2007 – 2013 ma być realizowany na podobnych zasadach, na jakich w ramach PROW 2007-2013  działa Oś 4 LEADER.
Pierwszym krokiem do zdobycia funduszy było powołanie do życia lokalnej grupy rybackiej (LGR), której zadaniem było stworzenie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). LGR – podobnie jak Lokalna Grupa Działania w programie LEADER – powinna zostać zawiązana jako partnerstwo trójsektorowe. Oznacza to, że w skład grupy wchodzą przedstawiciele szeroko rozumianego sektora rybackiego, gminy i inne podmioty publiczne oraz przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego, czyli dobrowolne zrzeszenia działające na obszarach zależnych od rybactwa.
Po zawiązaniu LGR-ów i stworzeniu lokalnej strategii, lokalne grupy rybackie wzięły udział w konkursie przeprowadzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Instytucja zarządzająca PO RYBY 2007 - 2013). W wyniku konkursu zostały wyłonione najlepsze lokalne grupy rybackie, które przygotowały najlepszą lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich. Z wybranymi w ten sposób grupami MRiRW podpisało umowę na realizację strategii.
Na terenie województwa dolnośląskiego powiołane zostały 2 grupy rybackie:


1. Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo dla Doliny Baryczy (http://nasza.barycz.pl/).
2. Lokalna Grupa Rybacka Dolnośląska Kraina Karpia (
http://krainakarpia.pl/).


Beneficjenci mogą zgłaszać się do lokalnych grup rybackiech z pomysłami na projekty. Następnie LGR oceni ich zgodność i spójność z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich. Pozytywnie oceniony projekt zostanie przekazany samorządowi województwa, który zweryfikuje projekt pod kątem zgodności z aktami prawa wspólnotowego i krajowego. Poza tym do samorządu województwa będzie należało podpisywanie umów z beneficjentami, weryfikacja wniosków o płatność oraz kontrola realizacji operacji i wysyłanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zleceń płatności.