rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie konkursu dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2021 roku

Informujemy, że 24 czerwca 2021 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.


Dofinansowanie otrzymało 57 gmin, na łączną kwotę 1 495 684,00 zł.


Celem konkursu jest wsparcie gmin w zachowaniu funkcji urządzeń melioracji wodnych, m.in. poprzez wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp, karczowanie drzew i krzewów, odmulanie dna rowów, usuwanie „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli urządzeń melioracji wodnych. Działania te mają na celu poprawę gospodarki wodnej na terenie gminy, polepszenia stosunków wody w glebach oraz ochrony przed lokalnymi podtopieniami.


Uchwała nr XXXIV/700/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Lista Rankingowa


Konkurs dla gmin na przyznanie pomocy finansowej w 2021 roku związanej z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej związanej z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł w 2021 roku mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami.Podstawowe warunki udziału gmin w konkursie:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej związanej z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł w 2021 roku mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami. Podstawowe warunki udziału gmin w konkursie:

1. Beneficjentem pomocy może być wyłącznie gmina wiejska, miejsko-wiejska i gmina miejska poniżej 20 000 mieszkańców (wg Głównego Urzędu Statystycznego stan na dzień 30.06.2020r.), z terenu województwa dolnośląskiego, wykonująca zadania własne z zakresu gospodarki wodnej, polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, których jest właścicielem.

2. Do uzyskania pomocy finansowej wymagany jest wkład własny gminy w wysokości minimum 20% wartości projektu.

3. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 000 zł.

4. Gmina w naborze może złożyć jeden wniosek.

Gminy składają wnioski o przyznanie pomocy finansowej (wraz z wymaganymi załącznikami) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Wydziału Obszarów Wiejskich  w terminie od 8 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. Wnioski można złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50 - 411 Wrocław, z adnotacją „Konkurs dotyczący urządzeń melioracji wodnych”.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami:

Katarzyna Wrona, e-mail: katarzyna.wrona@umwd.pl, telefon: (71) 776 98 53
Aleksandra Zmonarska, e-mail: aleksandra.zmonarska@umwd.pl,  telefon: (71) 776 91 64

Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3433/VI/21 z dnia 2 marca 2021 r.
2. Zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej.
3. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
4. Plan rzeczowo-finansowy projektu - załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
6. Wniosek o płatność.
7. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe -   załącznik nr 1 do wniosku o płatność.
8. Dochód podatkowy gmin na 2021 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
9. Liczba ludności wg GUS – stan na 30.06. 2020 r.

 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2020 r.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową gmin, którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.


Uchwała Sejmiku nr XVIII/455/20 z dnia 28 maja 2020 r.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca gminy do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o wsparciu gmin w działaniach związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Na realizację tego celu przeznaczył kwotę 1 500 000 zł.


Celem konkursu jest wsparcie działalności gmin z Dolnego Śląska wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością, a w szczególności na: odmuleniu dna rowów, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów, wykaszaniu i wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów, karczowaniu lub wycięciu drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, usuwaniu tzw. „awarii drenarskich”, naprawie innych budowli systemów melioracji wodnych.


Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 tys. zł. w 2020 roku mają wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami.


Podstawowe warunki udziału gmin w konkursie:


1.    Beneficjentem pomocy może być wyłącznie gmina miejska poniżej 20 000 mieszkańców (wg Głównego Urzędu Statystycznego stan w dniu 31.12.2018 r.), gmina wiejska i gmina miejsko- wiejska z terenu województwa dolnośląskiego, wykonująca zadania własne z zakresu gospodarki wodnej, polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, których jest właścicielem.
2.    Do uzyskania pomocy finansowej wymagany jest wkład własny gminy w wysokości minimum 25 % wartości zadania.
3.    Kwota pomocy finansowej wynosi nie więcej niż 35 000 zł i nie może być wyższa od wnioskowanej przez gminę.


Termin składania wniosków od 03.02.2020 r. do 13.03.2020 r. (liczy się data wpływu wniosku do UMWD) - wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, I piętro, pok. 101 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12 – 14; 50 - 411 Wrocław.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt  telefoniczny lub –email z panem Januszem Szpotem pod nr tel. 71/776-96-32; janusz.szpot@dolnyslask.pl


Dokumenty do pobrania

1.    Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1657/VI/20 z dnia 21 stycznia 2020 r.
2.    Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego- zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej.
3.    Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego – wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
4.    Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
5.    Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego – wniosek o płatność.
6.    Załącznik nr 1 do wniosku o płatność.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową Spółek Wodnych, którym udziela się dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową Spółek Wodnych, którym udziela się dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

 Treść Uchwały

Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2019 r.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową gmin, którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.


Uchwała Sejmiku nr IX/231/19 z dnia 19 czerwca 2019 r.


Konkurs dla spółek wodnych na przyznanie dotacji celowej w 2019 roku związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych

W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2019 r. (poz. 3010) ukazała się Uchwała nr VII/156/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczenia. Przedmiotowa Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


W związku z tym Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca spółki wodne do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku.


Podobnie jak w latach ubiegłych Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył na działania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych określoną pulę pieniężną. Celem konkursu jest wsparcie działalności spółek wodnych z naszego regionu wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, a w szczególności na: wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna, naprawa skarp rowów, usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.


Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa Dolnośląskiego i mają wesprzeć spółki wodne w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenach gminnych, a co za tym idzie polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochronę przed lokalnymi podtopieniami.


Podstawowe warunki  udziału spółek wodnych w konkursie:
1. Beneficjentem pomocy może być  spółka wodna.
2. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu uzależniona jest od ilości zakwalifikowanych spółek wodnych na listę rankingową, biorących udział w konkursie oraz długości rowów melioracyjnych objętych działalnością spółki.
3. Wnioski o pomoc finansową spółki wodne składają do 17 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – sekretariat Wydziału Obszarów Wiejskich, pok. 428.

Dokumenty do pobrania:
1. Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr VII/156/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku WD – wniosek o przyznanie dotacji celowej.
3. Załącznik do wniosku – Plan rzeczowo – finansowy zadania na 2019 r.
4. Wniosek o płatność.
5. Załącznik do wniosku o płatność – Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo - finansowego projektu za 2019 r.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca gminy do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o wsparciu gmin w działaniach związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Na realizację tego celu przeznaczył kwotę 750 tys. zł.


Celem konkursu jest wsparcie działalności gmin z Dolnego Śląska wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością, a w szczególności na: odmuleniu dna rowów, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów, wykaszaniu i wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów, karczowaniu lub wycięciu drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, usuwaniu tzw. „awarii drenarskich”, naprawie innych budowli systemów melioracji wodnych.


Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 750 tys. zł. w 2019 roku mają wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami.


Podstawowe warunki udziału gmin w konkursie:


1.    Beneficjentem pomocy może być wyłącznie gmina miejska poniżej 20 000 mieszkańców (wg Głównego Urzędu Statystycznego stan w dniu 31.12.2017 r.), gmina wiejska i gmina miejsko- wiejska z terenu województwa dolnośląskiego, wykonująca zadania własne z zakresu gospodarki wodnej, polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, których jest właścicielem.
2.    Do uzyskania pomocy finansowej wymagany jest wkład własny gminy w wysokości minimum 25 % wartości zadania.
3.    Kwota pomocy finansowej wynosi nie więcej niż 30 000 zł i nie może być wyższa od wnioskowanej przez gminę.


Termin składania wniosków od 01.04.2019 r. do 07.05.2019 r. (data wpływu wniosku do UMWD) - wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, I piętro, pok. 101 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12 – 14; 50 - 411 Wrocław.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt  telefoniczny lub –email z panią Izabelą Woronowicz pod nr tel. 71/776-93-50; izabela.woronowicz@dolnyslask.pl


Dokumenty do pobrania

1.    Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 557/VI/19 z dnia 25 marca 2019 r.
2.    Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego- zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej.
3.    Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego – wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
4.    Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
5.    Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego – wniosek o płatność.
6.    Załącznik nr 1 do wniosku o płatność.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową Spółek Wodnych, którym udziela się dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową Spółek Wodnych, którym udziela się dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Treść Uchwały

Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową gmin, którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.


Uchwała Sejmiku nr XLVIII/1660/18


Konkurs dla spółek wodnych na przyznanie dotacji celowej w 2018 roku związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Konkurs dla spółek wodnych na przyznanie dotacji celowej w 2018 roku związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.


 Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca spółki wodne do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku.


Podobnie jak w latach ubiegłych Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył na działania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych określoną pulę pieniężną w obecnym roku jest to kwota 750 tys. zł
Celem konkursu jest wsparcie działalności spółek wodnych z naszego regionu wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, a w szczególności na: wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna, naprawa skarp rowów, usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.
Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa w 2018 roku i mają wesprzeć spółki wodne w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenach gminnych, a co za tym idzie polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochronę przed lokalnymi podtopieniami.


Podstawowe warunki  udziału spółek wodnych w konkursie:
1. Beneficjentem pomocy może być  spółka wodna.
2. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu uzależniona jest od ilości zakwalifikowanych spółek wodnych na listę rankingową, biorących udział w konkursie oraz długości rowów melioracyjnych objętych działalnością spółki.
3. Wnioski o pomoc finansową spółki wodne składają do 15 czerwca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – sekretariat Wydziału Obszarów Wiejskich, pok. 428.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem: Paweł Potoczny, email: pawel.potoczny@umwd.pl tel. (71) 776 93 98.


Dokumenty do pobrania:
1. Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVI/1589/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
2. Załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku WD – zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej.
3. Załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku WD – wniosek o przyznanie dotacji celowej.
4. Załącznik do wniosku – Plan rzeczowo – finansowy zadania na 2018 r.
5. Wniosek o płatność.
6. Załącznik do wniosku o płatność – Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego projektu za 2018 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca gminy do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca gminy do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku.


Podobnie jak w latach ubiegłych, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył w obecnym roku kwotę 1 250 tys. zł na działania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.


Celem konkursu jest wsparcie działalności gmin z naszego regionu wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością, a w szczególności na: wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna, naprawa skarp rowów, usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.


Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa w 2018 roku i mają wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a co za tym idzie polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochronę przed lokalnymi podtopieniami.

Podstawowe warunki  udziału gmin w konkursie:

1. Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina.
2. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć 30 000 zł.
3. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych projektu.
4. Wnioski o pomoc finansową gminy składają od 26 marca do 30 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – sekretariat Wydziału Obszarów Wiejskich, pok. 428.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem: Paweł Potoczny, email: pawel.potoczny@umwd.pl tel. (71) 776 93 98.Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5041/V/18 z dnia 19 marca 2018 r.
2. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu WD – zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej.
3. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu WD – wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
4. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej - zestawienie rzeczowo – finansowe projektu na 2018 r.
5. Wniosek o płatność.
6. Załącznik do wniosku o płatność – sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego projektu za 2018 r.