rozmiar czcionki: A | A | A


Pomoc finansowa dla gmin na przyznanie pomocy finansowej w 2024 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy

25.01.2024 09:55

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami.
Termin naboru: od 29 stycznia do 16 lutego 2024 r.

Wnioski można składać:
- osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50 - 411 Wrocław, z adnotacją „Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych”;
- za pośrednictwem skrzynki podawczej/platformy ePUAP.


Niezależnie od sposobu w jaki wniosek zostanie złożony, każdorazowo o zachowaniu terminu, decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Podstawowe warunki udziału gmin w naborze:

1. Beneficjentem pomocy może być gmina wiejska, miejsko-wiejska i gmina miejska poniżej 20 000 mieszkańców (wg Głównego Urzędu Statystycznego stan na dzień 30.06.2023 r.), z terenu województwa dolnośląskiego, wykonująca zadania własne z zakresu gospodarki wodnej, polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
2. Do uzyskania pomocy finansowej wymagany jest wkład własny gminy w wysokości minimum 20% wartości projektu.
3. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 000 zł, co stanowi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.
4. Gmina w naborze może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.
5. Za zakończenie realizacji projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
6. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac), rozliczenia projektu (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa 11 października 2024 roku.
7. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu (wnioski o aneksowanie umowy) należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu jego rozliczenia tj. do 27 września 2024 roku.
8. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów w ramach jednych uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do uzupełnień.  
9. W przypadku, gdy dokumenty złożone w uzupełnieniach wymagają dodatkowych wyjaśnień wnioskodawca jest zobowiązany do udzielenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 4 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
10. W przypadku, gdy po uzupełnieniu oraz złożeniu dodatkowych wyjaśnień wniosek o przyznanie pomocy będzie nieprawidłowy i/lub niekompletny, zostanie odrzucony ze względów formalnych.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 71 776 98 22, 71 776 97 36 lub mailowy melioracje@dolnyslask.pl.


Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała Nr 8060/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2024 r.
  2. Zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku dla gminna bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
  3. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
  4. Plan rzeczowo-finansowy projektu – załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
  5. Wniosek o płatność pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
  6. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego projektu – załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
  7. Dochód podatkowy gmin na 2024 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca
  8. Liczba ludności wg. GUS – stan na 30.06.2023 r