rozmiar czcionki: A | A | A


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2022 r.

19.01.2022 15:41

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXXVII/735/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 r.” Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2022 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2022 roku, w realizacji projektów mających za zadanie poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 31 stycznia - 21 lutego 2022 roku.

Dodatkowych informacji na temat konkursu  udziela p. Dominik Wojciechowski,  tel. (71) 776 97 47, e-mail: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl.

Załączniki:
1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4812 /VI/22 z dnia 18 stycznia 2022 r.

2. Wzór oferty 2022.

3. Wzór sprawozdania 2022.

4. Załącznik nr 3 Oświadczenie do wyboru (edytowalne).

5. Dodatkowe oświadczenia do ewentualnego wykorzystania (edytowalne).

6. Ustawa o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 r.

7. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.