rozmiar czcionki: A | A | A


Ogłoszenie o naborze na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

27.06.2023 13:51

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Termin składania wniosków:

od 28 czerwca 2023 r. do 13 lipca 2023 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi i deklarowanymi załącznikami należy złożyć w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ekspert - wybór LSR”:
• osobiście w  postaci papierowej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, w dni robocze
od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30,

lub
przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

W przypadku złożenia dokumentów osobiście lub przesłania ich za pośrednictwem operatora pocztowego o terminowości złożenia aplikacji decyduje data wpływu lub złożenia do Urzędu Marszałkowskiego na powyższy adres. Dokumenty aplikacyjne złożone bądź przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wymagania niezbędne dla ekspertów wynikające z art. 80 ust 3 i art. 81 ust. 3 ustawy z  dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079):

Zarząd Województwa może wyznaczyć wyłącznie eksperta wpisanego do wykazu ekspertów.

Do wykazu wpisany zostanie ekspert, który:
1. korzysta z pełni praw publicznych;
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiada wymaganą wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w dziedzinie przygotowania lub realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną zakładających realizację przedsięwzięć na obszarach wiejskich w ramach podejścia LEADER objętego PROW 2007-2013, PROW 2014-2020;
5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
6. nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
7. nie brał udziału w przygotowaniu dokumentów do konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w województwie dolnośląskim;
8. nie jest członkiem Lokalnej Grupy Działania (LGD), nie zasiada w organach LGD oraz nie jest związany stosunkiem pracy z żadną LGD ubiegającą się o wybór LSR w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego;

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (oryginał);

2.Oświadczenia eksperta o spełnieniu przesłanek, o których mowa powyżej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (oryginał);

3. Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych (oryginał);

4. Dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia, w tym potwierdzenie posiadanego wykształcenia (kopia).

Wniosek, o którym mowa w pkt 1, wzór oświadczeń, o których mowa w pkt 2, wzór klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych, o której mowa w pkt 3 opublikowane są na końcu tego ogłoszenia.

 
Informacje dodatkowe:

1. Wyboru eksperta dokonuje się w oparciu o Regulamin naboru ekspertów i prowadzenia wykazu ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

2. Zarząd Województwa Dolnośląskiego opublikuje na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wykaz ekspertów.

3. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z wybranymi ekspertami.

4. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiera z ekspertem umowę określającą zadania, obowiązki i wysokość wynagrodzenia za udział w ocenie i wyborze LSR.


Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. (71) 776 93 50 w godzinach 7:30 – 15:30.


Załączniki do pobrania:
1. Uchwała nr 7131/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na ekspertów oraz przyjęcia Regulaminu naboru na ekspertów i prowadzenia wykazu ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i załącznik nr 1 (pobierz)
2. Regulamin naboru na ekspertów i prowadzenia wykazu ekspertów (pobierz)
3. Załącznik nr 1 do Regulaminu - wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów (skan), (wersja edytowalna)
4. Załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenia (skan), (wersja edytowalna)
5. Załącznik nr 3 do Regulaminu - klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych (skan), (wersja edytowalna)
6. Załącznik nr 4 do Regulaminu - karta oceny (skan), (wersja edytowalna)