rozmiar czcionki: A | A | A


Nabór wniosków - konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pn.”Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

16.09.2009 13:21

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.


Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Dolnośląskiej Wsi”, w zakresie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.


Beneficjenci:


• Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
• Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
• Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego
• Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


Szczegółowy zakres działania, kryteria dostępu oraz wyboru projektów dostępne są w załączniku ZASADY DOFINANSOWANIA.


Pomoc finansowa:


1. Minimalna wartość projektu – 1.000 zł,
2. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł oraz przekroczyć 80% ogólnej wartości projektu,
3. Udział własny w projekcie wynosi minimum 20% ogólnej wartości projektu,
4. Suma dotacji przyznanych przez Zarząd Województwa na realizację zadania wyniesie 605.000 zł.


Wnioski będzie można składać w terminie od dnia 7 września 2009 roku do dnia 2 października 2009 roku do godz. 15.30 w sekretariacie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Mazowiecka 15, 50-408 Wrocław, III piętro, pokój nr 313 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku (w środy od 8.00 do 16.00).

Osobą do kontaktu jest Pani Anna Malinowska, Tel. (071) 776-96-74, fax (071) 776-94-00, email: anna.malinowska@umwd.pl

Dokumenty do pobrania:
1. Zasady dofinansowania
2. Wzór wniosku
3. Wskaźnik dochodów podatkowych na 2009r.

Podróż studyjna

„Szlakiem Odnowy Wsi na Górnym Śląsku”

18-20 września 2009r.

 

Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach 18-20.09.2009r. organizuje podróż studyjną na Górny Śląsk, której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania śląskiego programu Odnowy Wsi, Lokalnych Grup Działania, realizacji projektów na obszarach wiejskich oraz zasad współpracy pomiędzy LGD a grupami Odnowy Wsi.

Uczestnicy podróży będą mogli zapoznać się także z zasadami powstawania i funkcjonowania lokalnych organizacji działających na obszarach wiejskich, jak również możliwościami wykorzystania środków krajowych i zagranicznych na realizację projektów, wyróżniających wieś lub wzmacniających jej tożsamość.

Trzydniowa podróż obejmie obszar Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska”, sześciu wsi – laureatów konkursu „Piękna Wieś Śląska”.

Do udziału w wyjeździe serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych oraz najbardziej aktywnych sołectw – formalnie zgłoszonych do Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

 

Z jednej Gminy można zgłosić przedstawicieli max z 2 sołectw, w tym sołectwo może reprezentować tylko 1 przedstawiciel. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o ostatecznym udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

Organizator zapewnia transport, noclegi oraz wyżywienie w trakcie trwania podróży.

 

 

Koszty ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

Celem formalnego zgłoszenia prosimy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia br. pod nr faxu – 071 -776 94 00.

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071 -776 96 74

 

W załączeniu :

Program podróży

Formularz zgłoszeniowy