rozmiar czcionki: A | A | A


Nabór wniosków - konkurs ofert na realizację w roku 2010 projektów w zakresie zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

01.02.2010 10:53

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w programie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, w zakresie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Beneficjenci:
• Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
• Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
• Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego
• Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Szczegółowy zakres działania, kryteria dostępu oraz wyboru projektów dostępne są w załączniku ZASADY DOFINANSOWANIA.


Pomoc finansowa:

1. Minimalna wartość projektu – 1.000 zł,
2. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł oraz przekroczyć 90% ogólnej wartości projektu,
3. Udział własny w projekcie wynosi minimum 10% ogólnej wartości projektu,
4. Suma dotacji przyznanych przez Zarząd Województwa na realizację zadania wyniesie 675 000 zł.

Wnioski będzie można składać w terminie od dnia 15 lutego 2010 roku do dnia 15 marca 2010 roku do godz. 15.30 w sekretariacie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Mazowiecka 15, 50-408 Wrocław, III piętro, pokój nr 313 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku (w środy od 8.00 do 16.00).
Osoby do kontaktu:
Aleksandra Bednarczyk, tel. (071) 776 98 31, e-mail: aleksandra.bednarczyk@umwd.pl
Witalis Patrzałek, Tel. (071) 776 98 31, e-mail: witalis.patrzalek@umwd.pl
Dokumenty do pobrania:
1. Zasady dofinansowania 
2. Wzór wniosku 
3. Wskaźnik dochodów podatkowych na 2009r.
4. Instrukcja wypełnienia wniosku