rozmiar czcionki: A | A | A


Lista odmian zalecanych w 2024 roku dla województwa dolnośląskiego

21.02.2024 11:32

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian. PDO jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez COBORU.

Realizacja PDO umożliwia pełniejsze wykorzystanie postępu biologicznego (odmianowego) w rolnictwie, w oparciu o badania – przekaz obiektywnych informacji o wartości użytkowej odmian i przydatności do uprawy na terenie kraju, z uwzględnieniem stosowania różnych poziomów agrotechniki. PDO w szczególności niesie ze sobą spore ułatwienie rolnikom dla trafnego doboru odmian do uprawy, dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania oraz stosowanej technologii uprawy. Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach PDO w poszczególnych województwach tworzone są „listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa”.


Lista odmian zalecanych do upraw na obszarze województwa została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych  w ramach Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie dolnośląskim do roku 2023. Odmiany umieszczone na „liście” wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.


Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów ekonomicznych niż uprawa innych odmian.


Do pobrania: lista odmian zalecanych do uprawy w 2024 roku dla województwa dolnośląskiego.