rozmiar czcionki: A | A | A


Konkurs dla gmin na przyznanie pomocy finansowej w 2021 roku związanej z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością

03.03.2021 15:11

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej związanej z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł w 2021 roku mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami.

Podstawowe warunki udziału gmin w konkursie:

1. Beneficjentem pomocy może być wyłącznie gmina wiejska, miejsko-wiejska i gmina miejska poniżej 20 000 mieszkańców (wg Głównego Urzędu Statystycznego stan na dzień 30.06.2020r.), z terenu województwa dolnośląskiego, wykonująca zadania własne z zakresu gospodarki wodnej, polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, których jest właścicielem.

2. Do uzyskania pomocy finansowej wymagany jest wkład własny gminy w wysokości minimum 20% wartości projektu.
3. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 000 zł.
4. Gmina w naborze może złożyć jeden wniosek.

Gminy składają wnioski o przyznanie pomocy finansowej (wraz z wymaganymi załącznikami) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Wydziału Obszarów Wiejskich  w terminie od 8 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r.

Wnioski można złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50 - 411 Wrocław, z adnotacją „Konkurs dotyczący urządzeń melioracji wodnych”.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami:

Katarzyna Wrona, e-mail: katarzyna.wrona@umwd.pl, telefon: (71) 776 98 53

Aleksandra Zmonarska, e-mail: aleksandra.zmonarska@umwd.pl,  telefon: (71) 776 91 64


Dokumenty do pobrania:
1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3433/VI/21 z dnia 2 marca 2021 r.
2. Zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej.
3. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
4. Plan rzeczowo-finansowy projektu - załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
6. Wniosek o płatność.
7. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe -   załącznik nr 1 do wniosku o płatność.
8. Dochód podatkowy gmin na 2021 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
9. Liczba ludności wg GUS – stan na 30.06. 2020 r.