rozmiar czcionki: A | A | A


Informacje dotyczące rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” oraz przekazania środków finansowych w 2023 r.

17.07.2023 08:07

Informujemy, że pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów, dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania).


Ponadto prosimy o przesłanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanego projektu oraz poinformowanie o planowanym końcowym odbiorze projektu (najpóźniej 7 dni przed planowaną datą odbioru) na adres: odw@dolnyslask.pl.Jednocześnie przypominamy, że w trakcie realizacji umowy dopuszczalne są zmiany w zakresie projektu, które mogą wynieść maksymalnie do 15% odchylenia w zakresie każdego miernika rzeczowego, takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu.Wszystkie pozostałe zmiany zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania określonych w umowie o dofinansowanie wymagają sporządzenia pisemnego aneksu, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich.


Wniosek o aneksowanie powinien zawierać niezbędne załączniki umożliwiające weryfikację proponowanych zmian wraz ze zaktualizowanym zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz w przypadku realizacji projektu na obszarach objętych nadzorem konserwatorskim (w tym obiekty zabytkowe) obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o aneks będzie opinia, zgoda lub decyzja właściwego organu.


Zgodnie z umową o dofinansowanie zmiany dotyczące realizacji projektu należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia zadania, tj. do dnia 15 września 2023 roku (decyduje data wpływu do UMWD).


Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 29 września 2023 roku (liczy się data wpływu do UMWD).


Do pobrania:

  1. Wzór wniosku o płatność
  2. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
  3. Wskazania do opisu dokumentów finansowo - księgowych
  4. Wzór informacji o współfinansowaniu