rozmiar czcionki: A | A | A


Informacje dotyczące rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku oraz przekazania środków finansowych

16.08.2022 10:06

Informujemy, że pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów, dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania).


Ponadto prosimy o przesłanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanego projektu na adres: odw@dolnyslask.pl.


Jednocześnie przypominamy, że każdorazowe zmiany zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania określonych w umowie o dofinansowanie wymagają sporządzenia pisemnego aneksu, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Wydziału Obszarów. Wniosek o aneksowanie powinien zawierać niezbędne załączniki umożliwiające weryfikację proponowanych zmian wraz ze zaktualizowanym zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz w przypadku realizacji projektu na obszarach objętych nadzorem konserwatorskim (w tym obiekty zabytkowe) obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o aneks będzie opinia, zgoda lub decyzja właściwego organu.


Zgodnie z umową o dofinansowanie zmiany dotyczące realizacji projektu należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia zadania.


Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 30 września 2022 roku.


Do pobrania:
1. Wzór wniosku o płatność
2. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
3. Wskazania do opisu dokumentów finansowo - księgowych
4. Wzór informacji o współfinansowaniu