rozmiar czcionki: A | A | A


Informacje dotyczące rozliczenia przyznanej pomocy na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy w 2023 roku

03.08.2023 09:22

Informujemy, że pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy zostanie przekazana JST w formie refundacji.

Przekazanie płatności nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami:
1) sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego projektu,
2) protokół końcowy odbioru robót/prac,
3) dokumentacja rozliczeniowa (potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów finansowo-księgowych wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewów).


Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa 29 września 2023 roku (liczy się data wpływu do UMWD).
Wnioski można składać:
1. osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50 - 411 Wrocław, z adnotacją „Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych”;
3. za pośrednictwem skrzynki podawczej/platformy ePUAP.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 071 776 97 47 lub 071 776 98 53, albo mailowy na adres melioracje@dolnyslask.pl.


Dokumenty do pobrania:
1. Wzór wniosku o płatność
2. Wzór sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego projektu.