rozmiar czcionki: A | A | A

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY I WYNAJMU

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wśród prezentowanych ofert znajdują się zarówno nieruchomości zabudowane jak i niezabudowane położone na terenie całego województwa. Wszystkie ogłoszenia o przetargach / wyniki przetargów za zbycie lub dzierżawę nieruchomości znajdują się w zakładkach po lewej stronie oraz publikowane są na BIP:  


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 

Przetargi odbywają się w sali nr 017, na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14


 

  • - Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Santander Bank Polska S.A. 95 1090 2398 0000 0001 4187 4534 w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.. Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Urzędu  w określonym terminie.

 

  • - Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie tj. nie później niż 3 dni od  zamknięciu przetargu.

 

  • - Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenia wpłaty wadium , numer NIP, oryginał i kserokopię:  aktualnego  odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru, zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej (wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy). W przypadku  cudzoziemców -osób prawnych  wszelkie dokumenty okazywane do przetargu  powinny być przetłumaczone przez tłumacza  przysięgłego.

 

  • - Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej  lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia zawarcia umowy Województwo Dolnośląskie może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

  • - Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe  ponosi Nabywca nieruchomości

 

  • - Przetargi na sprzedaż nieruchomości przeprowadzane są zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 

  • - Cudzoziemcy (ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

 

  • - Zarząd Województwa Dolnośląskiego ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

  • - Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Mienia Wojewódzkiego Wrocław,  ul. Walońska 3-5 , pok. 525,

tel. 071/ 770 40 57 lub 776-30-77.