rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Skład Rady:

1. Piotr Kuźniak - przewodniczący Rady

2. Danuta Zawilla - wiceprzewodniczący Rady

3. Iwona Górnicka - sekretarz Rady

4. Zbigniew Musiał - członek Rady

5. Marian Kostecki - członek Rady

6. Aleksandra Ciechanowicz - członek Rady

7. Andrzej Mańkowski - członek Rady


Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych działa w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Marszałka Województwa.

 

Do zakresu działań Rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

•integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

•realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych składa się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) oraz przedstawiciela wojewody.

Kadencja Rady trwa cztery lata.