rozmiar czcionki: A | A | A

Program - Ośrodki Czasowego Pobytu

Program realizowany od 2021 r. ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, dotyczy uruchomienia i prowadzenia  tzw. Ośrodków  Czasowego Pobytu, które świadczą usługi w zakresie:
•    wsparcia w postaci doradztwa oraz terapii dla  rodziców i opiekunów oczekujących na narodziny dziecka  z niepełnosprawnością oraz rodziców  i opiekunów po urodzeniu dziecka z niepełnosprawnością.
•    przerwy wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów dzieci i podopiecznych z  niepełnosprawnością jako formy wsparcia w odciążeniu ich od codziennych obowiązków, związanych z opieką nad dziećmi lub podopiecznymi z niepełnosprawnościami.

Na usługi realizowane w Ośrodku Czasowego Pobytu składają się m.in.:
A.    konsultacje psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, grupy wsparcia (wsparcie indywidualne i grupowe);
B.    doradztwo dotyczące rehabilitacji (w tym doradztwo żywieniowe);
C.    poradnictwo społeczno-prawne;
D.    usługi przerwy wytchnieniowej w  formie: np. całodobowa stacjonarna i/lub dzienna stacjonarna, i/lub domowa, i/lub wyjazdowa z udziałem rodzica/opiekuna;
E.    usługi przerwy wytchnieniowej w  formie: np. całodobowa stacjonarna i/lub dzienna stacjonarna, i/lub domowa, i/lub wyjazdowa bez udziału rodzica/opiekuna;
F.    usługi pobytowe dla rodzin – nocleg i wyżywienie;
G.    transport Beneficjentów do i z Ośrodka – w uzasadnionych przypadkach;
H.    zapewnienie podstawowej opieki dla podopiecznego na czas ww. zajęć opiekunów  (ww. A,B,C) -  w uzasadnionych przypadkach.


Przy realizacji ww. usług dopuszczalne są różne formy realizacji, dostosowane do indywidualnych potrzeb Beneficjentów.

W 2023 r. program prowadzony będzie w 3 Ośrodkach:
- we Wrocławiu - Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny prowadzone przez Fundację "Promyk Słońca";
- w Krośnicach - Ośrodek Czasowego Pobytu prowadzony przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych;
- w Kudowie Zdroju - Ośrodek Czasowego Pobytu prowadzony przez Fundację Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Małej Ojczyzny - Suweren.

Program udostępniania usług asystenckich

Program realizowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego  ma za zadanie:
1) poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2) zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
3) wsparcia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
4)
zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w pozaszkolnych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego;

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej ustalany jest indywidualnie na podstawie autodiagnozy potrzeb osoby z niepełnosprawnościami oraz katalogu ról społecznych, które osoba z niepełnosprawnościami pełni lub chciałaby pełnić.

W 2023 r. realizacją usług asystenckich zajmuje się 10 podmiotów.