rozmiar czcionki: A | A | A

Ruszył program wspierający niepełnosprawnych uczniów

18.10.2011 13:03

Kursy językowe, wakacyjne obozy i kolonie, podłączenie Internetu, a nawet dojazdy do szkoły - a wszystko dzięki stypendiom, jakie niepełnosprawnym dzieciom ufunduje marszałek województwa w ramach programu „Sprawny uczeń”. O szczegółach pierwszego w Polsce programu wspierającego najmłodszych niepełnosprawnych opowiedział dziś wicemarszałek Radosław Mołoń. Podczas konferencji w siedzibie urzędu wicemarszałek przedstawił również skład nowej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Kursy językowe, wakacyjne obozy i kolonie, podłączenie Internetu, a nawet dojazdy do szkoły – a wszystko dzięki stypendiom, jakie niepełnosprawnym dzieciom ufunduje zarząd województwa w ramach programu „Sprawny uczeń”. Stypendia trafią do najmłodszych już w przyszłym miesiącu. Na program zarząd województwa przeznaczył w budżecie w 2011 roku 400.000 zł. Oznacza to, że każdy z 400 stypendystów dostanie po 1000 zł.

Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” na rok szkolny 2011-2012 będzie wspierał jednorazowymi stypendiami niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Jednorazowe stypendia przeznaczone mogą być na zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę. Uczniowie będą też mogli zapłacić za zajęcia rehabilitacyjne, kursy doszkalające, obozy, kolonie czy zakwaterowanie. To pierwszy tego typu program w Polsce.

Warunki uzyskania stypendium:
•    ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
•    nauka w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, w tym w ośrodkach szkolno-wychowawczych na terenie Dolnego Śląska,
•    zamieszkanie na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy wiejskiej lub na obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej oraz miast w tych gminach do 10 tys. mieszkańców,
•    dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł.

WOJEWÓDZKA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Marszałek województwa dolnośląskiego 22 września 2011 roku powołał członków Rady następnej kadencji. Składa się ona z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli wojewody, jednostek samorządu terytorialnego oraz działających na terenie województwa organizacji pozarządowych.

W skład rady wchodzą:
1.    Janina Turicka - przedstawiciel gminy.
Zgłoszona przez Urząd Miejski w Wałbrzychu. Jest zatrudniona  w Biurze Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych w Wałbrzychu na stanowisku podinspektora ds. osób niepełnosprawnych. Posiada doświadczenie w zakresie podejmowania działań na rzecz integracji środowiska osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Jest inicjatorem organizowanych na terenie Wałbrzycha kampanii społecznych, warsztatów integracyjnych, konferencji poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych. Jest członkiem  Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. Jest studentką III roku socjologii  Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.
2.    Barbara Oleś – przedstawiciel powiatu.
Zgłoszona przez Powiat Legnicki. Jest Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach. Od ponad 18 lat związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. W działalności tej dała się poznać jako osoba wrażliwa na ludzkie problemy, konsekwentnie zabiegająca o integrację zawodową i społeczną oraz przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych. Od 2003 r. bierze czynny udział w pracach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Została powołana również w skład Rady na lata 2011-2015. Jest osobą kreatywną, profesjonalną, posiadającą duże umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Zdobytym doświadczeniem i umiejętnościami chętnie dzieli się z innymi. Działalność jej pozytywnie wpływa na wizerunek i stosunek do osób niepełnosprawnych w lokalnej społeczności.
3.    Jarosław Perduta – przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego.
Doskonale zna problematykę funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Od wielu lat pracuje na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w naszym województwie. Współtworzył kampanie społeczne na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Był współautorem działań realizowanych w ramach programu „Wrocław bez barier” oraz pierwszej edycji programu „Nie ma barier. Dolny Śląsk”. Jako koordynator projektów w Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu wspierał działalność stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.  
4.    Krzysztof Gąsłowski – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
Zgłoszony przez Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych z Jeleniej Góry. Był inicjatorem i założycielem Oddziału Wojewódzkiego w Jeleniej Górze Polskiego Stowarzyszenia Sportowego dla Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Olimpiady Specjalne – Polska. Został powołany na Dyrektora Regionalnego  oddziału obejmującego swym zasięgiem cały Dolny Śląsk i tę społeczną funkcję pełni do chwili obecnej. Jest znany i ceniony za dużą fachowość, zarówno jako dyrektor jak
i znakomity menadżer. Zdobył pełne zaufanie nauczycieli, trenerów, rodziców
i zawodników. Pracuje w szkolnictwie specjalnym w Jeleniej Górze. Jest inicjatorem
i organizatorem wielu imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizuje szkolenie dla nauczycieli i wychowawców z Dolnego Śląska
i sąsiednich województw.
5.    Anna Grabowska – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
 Zgłoszona przez Fundację „Promyk Słońca”. Jest wieloletnim pracownikiem Fundacji, obecnie Dyrektorem Generalnym. W pracy zawodowej dogłębnie poznała problematykę osób niepełnosprawnych, szczególnie bliskie jej sercu są problemy niepełnosprawnych dzieci. Jest to osoba posiadająca  doświadczenie i wszechstronne umiejętności w zakresie problematyki dotyczących osób z  niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem tematyki pomocy dzieciom i ich rodzinom.
6.    Paweł Parus – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
Zgłoszony przez Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych. Jest osobą
z niepełnosprawnością ruchową. W 2008 roku założył Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, którego celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych, poprzez udział w imprezach sportowych. Współuczestniczył w przygotowaniach do Euro 2012 w zakresie tworzenia miejsc dla osób niepełnosprawnych na nowo budowanym wrocławskim stadionie. Kierował kilkoma projektami mającymi na celu aktywizację osób niepełnosprawnych m.in. „Przełamywanie barier po wrocławsku”, „Przełamywanie barier po dolnośląsku”, „Integracja od przedszkola II”, „Tacy sami” – wszystkie finansowane ze środków PFRON.
7.    Magdalena Wargin – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
Zgłoszona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej „Familia”
we Wrocławiu. Od 20-tu lat pracuje w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu na stanowisku surdopedagoga i jest członkiem Stowarzyszenia. Aktywnie działa na rzecz środowiska osób niesłyszących. Pomaga finansowo osobom najbardziej potrzebującym oraz organizuje „zielone” i „białe” szkoły dla dzieci i młodzieży  z wadą słuchu, mikołajki, edukacyjne apele na temat  działalności społecznej na rzecz różnych środowisk, cykliczne  zajęcia z dogoterapii we współpracy  z Fundacją „Psi Ratownicy”.

Głównym zadaniem, rozpoczynającej właśnie trzecią kadencję Rady będzie pomoc w opracowaniu i wdrożeniu wojewódzkiego  programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Marszałek liczy również, że Rada będzie płaszczyzną współpracy pomiędzy samorządami Dolnego Śląska różnych szczebli a organizacjami pozarządowym w celu  zoptymalizowania działań na rzecz poprawy sytuacji środowiska osób niepełnosprawnych w naszym województwie.