rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON - 0,00 PLN, środki BWD- 0,00 PLN     Wzory umów

Rekrutacja do programu stypendialnego Sprawny Uczeń 2014/2015

14.03.2014 09:48

Rusza kontynuacja Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych „Sprawny uczeń”.   INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW w 2014 r. na rok szkolny 2014/2015.

NABÓR WNIOSKÓW 1 kwietnia 2014 - 31 lipca 2014

 

W roku 2014 przyznane zostaną w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” na rok szkolny 2014-2015 stypendia uczniom niepełnosprawnym ze szkół podstawowych (klasy 1-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych) mieszkańcom Dolnego Śląska.


KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

JAKIE WARUNKI  NALEŻY SPEŁNIĆ ABY OTRZYMAĆ  STYPENDIUM:
 posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS lub instancje odwoławcze na dzień złożenia wniosku i podpisania umowy,
 pobierać naukę w szkole podstawowej w klasach 1-6, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkół policealnych,
 mieszkać na obszarze województwa dolnośląskiego,
 pochodzić z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł,
 złożyć wniosek o przyznanie stypendium „Sprawny uczeń” w wyznaczonym terminie,
 prawidłowo rozliczyć umowę zawartą w ramach wcześniejszej edycji programu „Sprawny uczeń” - dotyczy osób korzystających ze wsparcia w latach poprzednich


NA CO MOŻNA UZYSKAĆ STYPENDIUM
(termin wydatkowania w okresie 1 września 2014 r. – 31 sierpnia 2015 r.):
 zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie),
 koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
 kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, sfinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
 wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,
 opłaty za naukę (czesne),
 zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania, w tym również wyżywienie),
 dojazdy do szkoły.

 

GDZIE I DO KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (nie uwzględnia się wniosku wysłanego faxem lub elektronicznie) na adres:

Departament Spraw Społecznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7,  53-238 Wrocław, pok. nr 208, I piętro  
od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r.
DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO

Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem: nazwa i adres Wnioskodawcy z dopiskiem Wniosek o przyznanie stypendium „Sprawny uczeń”.

 

SKĄD POBRAĆ DRUK WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:


Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl zakładka (NIE)PEŁNOSPRAWNI, Programy i zadania (dokumenty). Dokumenty do pobrania dostępne są również na dole strony.


W JAKIEJ FORMIE WYPEŁNIĆ WNIOSEK:
Wniosek należy wypełnić komputerowo lub ręcznie i złożyć w wersji papierowej (wydrukowanej, z własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy), nie uwzględnia się wniosku wysłanego faxem lub elektronicznie).


CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:
1) kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS lub instancje odwoławcze;
2) oświadczenie o dochodzie Wnioskodawcy, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia. W przypadkach budzących wątpliwości Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów;
3) kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia;
4) orzeczenie sądowe o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym ucznia - w przypadku gdy dotyczy.


PRZY PODPISYWANIU UMOWY NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:
 ważne orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności ucznia,
 oświadczenie do celów podatkowych i o wysokości otrzymanych stypendiów, wystawione po dniu 01.09.2014 r., na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2014/2015,
 zaświadczenia o pobieraniu przez ucznia w roku szkolnym 2014/2015 nauki
w szkole lub realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego/nauki, wystawione po dniu 01.09.2014 r.


STYPENDYSTA POZBAWIONY ZOSTANIE STYPENDIUM, jeżeli:
1) na dzień podpisania umowy nie przedstawi:
 ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu przez ucznia w roku szkolnym 2014/2015 nauki w szkole lub realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego/nauki, wystawione po dniu 01.09.2014 r.,
 oświadczenia do celów podatkowych i o wysokości otrzymanych stypendiów, wystawione po dniu 01.09.2014 r. na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2014/2015,
2) został skreślony z listy uczniów szkoły, do której uczęszczał i nie pobiera nauki/nie spełnia obowiązku szkolnego/nauki w innej szkole;
3) otrzymuje on inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie z niniejszym stypendium w danym roku szkolnym przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456);
4) nie podpisze umowy w określonym przez Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych terminie;
5) zmieni miejsce zamieszkania na obszar nie objęty wsparciem.


W przypadku utraty ważności orzeczenia w trakcie roku szkolnego 2014/2015 (tj. od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.) należy zwrócić część stypendium w wysokości wyliczonej proporcjonalnie do okresu braku ważności orzeczenia.


SPRAWY ZWIĄZANE ZE STYPENDIAMI PROWADZI:

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych
tel. (071) 770-41-53, (071) 770-41-48, (071) 770-41-46.


! ! !   DOKUMENTY DO POBRANIA   ! ! !


- Dolnośląski program pomocy Sprawny uczeń na rok szkolny 2014/2015
- Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Regulamin przyznawania stypendiów rok szkolny 2014/2015
- Wniosek o przyznanie stypendium Sprawny Uczeń na rok szkolny 2014/2015
- Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o dochodzie Wnioskodawcy


Patroni medialni: