rozmiar czcionki: A | A | A

Rusza projekt PFRON „Dostępny samorząd - granty”

25.10.2021 13:03

„Dostępny samorząd – granty” to nowy projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu poprawi się dostępność usług świadczonych przez samorządowe jednostki i urzędy. Na realizację celów projektu przeznaczono 77 mln złotych.

Konferencja PFRON

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. Urzędy, placówki związane z edukacją, ochroną zdrowia, rehabilitacją czy sprawami obywatelskimi mogą dofinansować z pieniędzy PFRON likwidację barier architektonicznych, technicznych czy komunikacyjnych, aby spełnić warunek dostępności dla wszystkich.
Szczegóły na stronie:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rusza-projekt-pfron-dostepny-samorzad/


Opis foto: Od lewej: Dorota Habich - zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych PFRON, Krzysztof Michałkiewicz - Prezes Zarządu PFRON, Andrzej Trzęsiara - Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA