rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

14.09.2011 09:11

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:
A. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
B. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
C. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych   i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
D. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
E. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a)  dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b)  kierowanych do osób niepełnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.
Na dofinansowanie realizacji zadań Zarząd Województwa Dolnośląskiego przekaże środki w łącznej wysokości 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy).

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem ds. Osób Niepełnosprawnych pod numerem telefonu 071 770 41 49.

W załączeniu


Uchwała+ogłoszenie o konkursie


Wzór oferty