rozmiar czcionki: A | A | A

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

14.07.2011 08:26

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Tacy Sami”.

 Dnia 6 lipca 2011 r. do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynął  wniosek, Stowarzyszenia „Klub Kibiców Niepełnosprawnych”, ul. Modra 8/3, 54-151 Wrocław, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Tacy Sami”. Wniosek spełnia wymogi zawarte w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 Dnia 12 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął pozytywną decyzję w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego, proponowanego przez Wnioskodawcę.
 Wobec powyższego informujemy, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 20 lipca 2011 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty złożonej dnia 13 lipca 2011 r. Uwagi należy składać w formie pisemnej:
- w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208,
ul. Ostrowskiego 7,  Wrocław
- lub listownie na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Spraw Społecznych
ul. Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław.

 w załączeniu

oferta