rozmiar czcionki: A | A | A

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

01.02.2011 11:45

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 31 stycznia 2011 r. do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje nowe możliwości” we Wrocławiu na realizację zadania publicznego  w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.

1) wysokość dofinansowania lub finansowania proponowanych zadań publicznych nie przekracza kwoty 10 000 zł,

2) realizacja proponowanych zadań publicznych nie przekracza terminu 90 dni.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2011 r. stwierdził celowość realizacji zadania publicznego w zakresie oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje nowe możliwości” z Wrocławia.

Wobec powyższego informujemy, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 8 lutego 2011 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej:

- w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7 Wrocław, Sekretariat Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208,

- lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

W załączeniu oferta.