rozmiar czcionki: A | A | A

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

22.06.2011 15:23

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania  publicznego pn. „Wielozmysłowa stymulacja rozwoju dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną”.

Dnia 10 czerwca 2011 r. do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynął  wniosek Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach, ul. Mickiewicza 8, 58-160 Świebodzice, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Wielozmysłowa stymulacja rozwoju dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną”. Wniosek spełnia wymogi zawarte w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

     Dnia 21 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął pozytywną decyzję w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego, proponowanego przez Wnioskodawcę.

Wobec powyższego informujemy, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 29 czerwca 2011 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty złożonej dnia 22 czerwca 2011 r. Uwagi należy składać w formie pisemnej:

- w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208,

ul. Ostrowskiego 7,  Wrocław

- lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Spraw Społecznych

ul. Ostrowskiego 7,

53-238 Wrocław

 

W załączeniu:

Oferta