rozmiar czcionki: A | A | A

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

17.11.2011 15:57

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie wniosku, złożonego przez Integracyjne Stowarzyszenie Artystyczne na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „PENTATONIKA”, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, na posiedzeniu dnia 18 października 2011 r. podjął decyzję o uznaniu celowości realizacji zadania pn. IV edycja Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego „Gwiazda na Gwiazdkę”.
Dnia 17 listopada 2011 r. do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynęła oferta złożona przez Integracyjne  Stowarzyszenie Artystyczne na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „PENTATONIKA”, ul. Na Skałkach 4/10, 58-500 Jelenia Góra.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.
1) wysokość dofinansowania proponowanego zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
2) realizacja proponowanego zadania publicznego nie przekracza terminu 90 dni.

Wobec powyższego informujemy, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 24 listopada 2011 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej:
- w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208,
ul. Ostrowskiego 7,  Wrocław
- lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław.

Oferta