rozmiar czcionki: A | A | A

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

09.11.2011 18:31

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 2 listopada 2011 r. do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynęła oferta złożona przez „A tacy sami” Stowarzyszenie przy Zespole Szkół Specjalnych w Lubinie, ul. Składowa 3, 59-300 Lubin na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Turniej Sprawnościowy ph. „Bez aktywności nie ma sprawności”.

Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.

1) wysokość dofinansowania proponowanego zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,

2) realizacja proponowanego zadania publicznego nie przekracza terminu 90 dni.

Wobec powyższego informujemy, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 16 listopada 2011 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej:

- w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, ul. Ostrowskiego 7,  Wrocław

- lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław.

Jednocześnie zaznaczamy, że do dnia dzisiejszego Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie podjął decyzji w sprawie uznania celowości realizacji zadania.

Oferta