rozmiar czcionki: A | A | A

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

24.10.2011 19:57

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 18 października 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uznał celowość realizacji zadania „Profilaktyka zdrowia, aktywizacja w wieku senioralnym” proponowanego przez Dolnośląski Obywatelski Uniwersytet III Wieku.

Wobec powyższego informujemy, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 31 października 2011 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej:

- w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208,

ul. Ostrowskiego 7,  Wrocław

- lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław

Oferta