rozmiar czcionki: A | A | A

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

22.09.2011 14:03

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu.

Dnia 22 września br. do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynęła oferta Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra we Wrocławiu na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pn. „inteGracja”. Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.
- wysokość dofinansowania lub finansowania proponowanych zadań publicznych nie przekracza kwoty 10.000 zł,
- realizacja proponowanych zadań publicznych nie przekracza terminu 90 dni.
Wobec powyższego informujemy, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 29 września 2011 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej:
- w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, ul. Ostrowskiego 7,  Wrocław
- lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław.
Jednocześnie zaznaczamy, że do dnia dzisiejszego Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie podjął decyzji w sprawie uznania celowości realizacji zadania.

Oferta