rozmiar czcionki: A | A | A

Zadanie: "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży"

Oferty składane są z inicjatywy organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), a nie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez samorząd województwa. Nabór trwa cały rok do wyczerpania środków finansowych samorządu województwa przeznaczonych na powyższy tryb.

Oferta w trybie pozakonkursowym powinna zostać dostarczona w jeden wybrany sposób:

1. w wersji papierowej,

2. przez generator wraz z wersją papierową,

3. przez generator wraz z przesłaniem za pomocą e-mail lub ePUAP,

4. tylko wersja przesłana za pomocą ePUAP,

5. wersja elektroniczna w postaci pliku przesłanego za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail UMWD.

__

Do pobrania:

Wzór oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a

Instrukcja wypełniania oferty na zadanie złożone w trybie art. 19a

Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego