rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Konferencja otwarcia

Konferencja otwarcia projektu 

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

 

    Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   

    Grupę docelową projektu stanowi 250 szkół, które jednocześnie są objęte projektami kluczowymi, ujętymi w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WD na lata 2007–2013. 

    82 szkoły realizujące pozostałe elementy programu rozwojowego, objęte są projektem „Dolnośląska e-Szkoła”. 118 szkół podstawowych uczestniczy w projekcie „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”. 50 szkół realizujących programy rozwojowe, uwzględniające m.in. rozwój kompetencji kluczowych poprzez stymulację aktywności fizycznej uczniów.

    Różnorodnymi formami wsparcia w projekcie objętych zostanie nie mniej niż 7700 uczniów, w tym nie mniej niż 4020 dziewcząt.    

    Jak ważna jest edukacja chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Po wielu miesiącach oczekiwania Projekt wreszcie ruszył! Wielka inauguracja miała miejsce 22 marca 2010 w auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na wspólne święto Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu oraz Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego miało zaszczyt zaprosić prawie 500 gości. 

    Otwarcia konferencji dokonali: Jerzy Łużniak, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Ewa Wolak, Poseł na Sejm RP, Anna Zalewska, Poseł na Sejm RP, Mirosława Kwiatek, Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Krzysztof Nowak, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu. List w imieniu Lillii Jaroń, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odczytała Jolanta Szwedowska, Wicedyrektor Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej.

    O założeniach projektu mówił Grzegorz Łyczko – Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego.

    Po krótkiej przerwie wykłady wygłosili prof. dr hab. Ryszard Janiuk z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie – Pracownia przyrodnicza procesie kształtowania kompetencji kluczowych oraz doc. dr hab. Marek Lewandowski, Prodziekan Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Rozwój kompetencji kluczowych poprzez stymulowanie aktywności fizycznej uczniów. Wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników.

    Zenon Tagowski, Koordynator projektów finansowanych ze środków zagranicznych w Wydziale Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, omówił zasady realizacji projektu w kontekście komplementarności projektów systemowych PO KL i kluczowych RPO WD. Odpowiadał również, wraz z Przedstawicielami Zespołu Zarządzającego Projektem, na pytania uczestników.

Anna Lulewicz

Starszy referent ds. promocji projektu

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

Galeria