rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Ruszyły koła pozaszkolne realizujące międzyszkolne mini projekty edukacyjne

W ramach projektu pt.: „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”, uruchomionych zostało 25 kół pozaszkolnych realizujących międzyszkolne mini projekty edukacyjne, łącznie dla 500 uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie.
Celem kół pozaszkolnych realizujących międzyszkolne projekty edukacyjne jest wspieranie indywidualnych zainteresowań uczniów ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych w obszarze matematycznym, przyrodniczym oraz ICT. Koła są prowadzone z wykorzystaniem nauczania zdalnego na platformie edukacyjnej.
Zajęcia w ramach ww. kół zostaną zrealizowane w okresie od 01.09.2011 r. do 27.11.2011 r., w wymiarze 60 godzin lekcyjnych dla każdego koła pozaszkolnego, po 5 godzin zajęć tygodniowo dla każdego koła pozaszkolnego (łącznie zrealizowanych zostanie 1500 godzin dla 25 kół pozaszkolnych). Tygodniowa, pięciogodzinna praca koła pozaszkolnego obejmuje nie mniej niż 3 godziny pracy synchronicznej i nie więcej niż 2 godziny pracy asynchronicznej.
Realizatorem zadania – na zlecenie DODN we Wrocławiu – jest firma Young Digital Planet. Osoby wskazane przez Wykonawcę do przeprowadzenia zajęć w ramach kół pozaszkolnych posiadają kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do nauczania przedmiotu 
z obszaru, w którym realizowane będzie koło pozaszkolne oraz doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych z wykorzystaniem zdalnego nauczania na platformie edukacyjnej.
Rekrutację uczniów, przy aktywnym udziale Szkolnych koordynatorów, przeprowadził DODN we Wrocławiu.
Międzyszkolne projekty edukacyjne realizowane w kołach pozaszkolnych obejmują następujące obszary wiedzy i umiejętności:
Matematyczny:
11 kół pozaszkolnych – zajęcia realizowane przez 11 międzyszkolnych projektów edukacyjnych, w tym:
    •    7 kół pozaszkolnych matematycznych/międzyszkolnych projektów edukacyjnych matematycznych dla klas IV-VI szkół podstawowych, w tym:
         ◦    jedno 20-osobowe koło dla uczniów wybitnie uzdolnionych np. laureatów konkursów i olimpiad matematycznych
         ◦    cztery koła 20-osobowe i dwa 21-osobowe
    •    3 koła pozaszkolne matematyczne/międzyszkolne projekty edukacyjne matematyczne dla uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych, w tym:
         ◦    jedno koło 23-osobowe dla uczniów wybitnie uzdolnionych np. laureatów konkursów i olimpiad matematycznych
         ◦    dwa koła 21-osobowe
    •    1 koło 16-osobowe pozaszkolne matematyczne/międzyszkolny projekt edukacyjny matematyczny dla uczni ów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych
Przyrodniczy:
9 kół pozaszkolnych – zajęcia realizowane przez 9 międzyszkolnych projektów edukacyjnych, w tym:
    •    5 kół przyrodniczych/międzyszkolnych projektów edukacyjnych przyrodniczych dla uczniów IV-VI szkół podstawowych w tym:
         ◦    jedno koło 21-osobowe dla uczniów wybitnie uzdolnionych np. laureatów konkursów, olimpiad przyrodniczych
         ◦    jedno koło 21-osobowe i trzy 20-osobowe
    •    3 koła 21-osobowe pozaszkolne przyrodnicze/międzyszkolne projekty edukacyjne przyrodnicze dla uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych
    •    1 koło 13-osobowe pozaszkolne przyrodnicze/międzyszkolny projekt edukacyjny przyrodniczy dla uczni ów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych
ICT:
5 kół pozaszkolnych – zajęcia realizowane przez 5 międzyszkolnych projektów edukacyjnych, w tym:
    •    3 koła pozaszkolne ICT/międzyszkolne projekty edukacyjne ICT dla uczniów IV-VI szkół podstawowych, w tym:
         ◦    jedno koło 21-osobowe
         ◦    dwa koła 20-osobowe
    •    1 koło 23-osobowe pozaszkolne ICT/międzyszkolny projekt edukacyjny ICT dla uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych
    •    1 koło 15-osobowe pozaszkolne ICT/międzyszkolny projekt edukacyjny ICT dla uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych