rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w latach 2023-2025

Uchwałą Nr 6457/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w latach 2023-2025.


Dokumenty do pobrania:
Uchwała Nr 6457/VI/23  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2023 r.
WYNIK KONKURSU – ZADANIA JEDNOROCZNE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6457/VI/23
WYNIK KONKURSU – ZADANIA WIELOLETNIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 6457/VI/23
Wszystkie oferty – ZADANIA JEDNOROCZNE
Wszystkie oferty -  ZADANIA WIELOLETNIE
Oświadczenie

Informacja dla Beneficjentów:
Warunkiem przystąpienia do umowy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury jest  złożenie:
1.    Aktualizacji w Generatorze eNGO
2.    Oświadczenia beneficjenta:

•    w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,  podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z KRS-em lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji. Oświadczenie należy dostarczyć na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, Kancelaria Ogólna (parter), ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław


lub

•    w wersji elektronicznej w postaci pliku, przesłanego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na platformie ePUAP. Oświadczenie powinno  zostać podpisane podpisem zaufanym lub kwalifikowanym przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z KRS-em lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji.

Oświadczenie proszę wysłać również w wersji edytowalnej na adres: urszula.zolynska@dolnyslask.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA UŻYWANIA ZNAKÓW GRAFICZNYCH
Beneficjent zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w następujący sposób:
PROJEKT DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Beneficjent zobowiązany jest do umieszczania aktualnego logotypu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób  zapewniający jego dobrą widoczność.

Logotyp  należy pobrać ze strony internetowej UMWD:
https://umwd.dolnyslask.pl/urzad/dla-mediow/do-pobrania/

Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Zleceniodawcy. W celu uzyskania akceptacji beneficjent zobowiązany jest przesłać projekty końcowe do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną: promocja@dolnyslask.pl

Po otrzymaniu akceptacji od Wydziału Promocji Województwa Zleceniobiorca zobowiązany jest  przesłać zaakceptowane materiały na adres: konkurs.kultura@dolnyslask.pl.Kontakt: Urszula Żołyńska, tel. 71 770 43 36

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w latach 2023-2025 (jednoroczne oraz wieloletnie)

Dnia 14 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 6147/VI/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w latach 2023-2025 oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
Termin realizacji zadań objętych konkursem:
- dla zadań jednorocznych od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
- dla zadań wieloletnich od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
Oferty należy składać do 15 grudnia 2022 r.

Na kanale YouTube Dolny Śląsk znajduje się materiał szkoleniowy, zawierający informacje ogólne dotyczące konkursu oraz praktyczne szkolenie z obsługi Generatora eNGO, służącego do rejestracji oferentów oraz tworzenia
ofert konkursowych. Link do wideo: https://youtu.be/WG742cHJFUo


UWAGA
przyjmowane będą wyłącznie oferty złożone za pośrednictwem Generatora eNGO.

według jednego ze wskazanych sposobów:


a)  I sposób – przez generator wraz z wersją papierową - złożenie oferty papierowej wygenerowanej z  aplikacji Generator eNGO wraz z wymaganymi załącznikami.
b) II sposób – przez generator oraz wysłanie w sposób elektroniczny wraz z wymaganymi załącznikami przy pomocy platformy ePUAP.

NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE OFERTY ZŁOŻONE TYLKO W WERSJI PAPIEROWEJ
Szczegóły składania ofert zamieszczone są w ogłoszeniu konkursowym.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Kultury
Kancelaria Ogólna (parter)
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.
O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Dokumenty do pobrania:

Treść uchwały
Ogłoszenie konkursowe

Oświadczenie - zał. nr 2

Regulamin pracy Komisji

Obowiązek informacyjny


Informacje dotyczące konkursu:
Barbara Górniak, barbara.gorniak@dolnyslask.pl , tel. 71 770 43 27

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r.

Uchwałą Nr 6288/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. została przyznana dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r.

Dokumenty do pobrania:
Uchwała Nr 6288/VI/22  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2022 r.
WYNIK KONKURSU - Załącznik do Uchwały Nr 6288/VI/22

INFORMACJA DOTYCZĄCA UŻYWANIA ZNAKÓW GRAFICZNYCH

Beneficjent zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w następujący sposób:

PROJEKT DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Beneficjent zobowiązany jest do umieszczania aktualnego logotypu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób  zapewniający jego dobrą widoczność.

Logotyp  należy pobrać ze strony internetowej UMWD:

https://umwd.dolnyslask.pl/urzad/dla-mediow/do-pobrania/

Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Zleceniodawcy. W celu uzyskania akceptacji beneficjent zobowiązany jest przesłać projekty końcowe do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną: promocja@dolnyslask.pl.

Po otrzymaniu akceptacji od Wydziału Promocji Województwa Zleceniobiorca zobowiązany jest  przesłać zaakceptowane materiały na adres: konkurs.kultura@dolnyslask.pl.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 roku

Dnia 21 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 6184/VI/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Termin realizacji zadań objętych konkursem: od 16 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022  r.
Oferty należy składać do 12 grudnia 2022 r.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Kultury
Kancelaria Ogólna (parter)
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.
O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Dokumenty do pobrania:
Treść uchwały
Ogłoszenie konkursowe
Regulamin pracy Komisji
Wzór oferty
Oświadczenie – zał. nr 2
Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące konkursu:
Urszula Żołyńska, urszula.zolynska@dolnyslask.pl , tel. 71 770 43 36

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 6183/VI/22 z dnia 21 listopada 2022 r. unieważnia postępowanie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert

Konkurs unieważniono ze względu na brak ofert spełniających wymogi zawarte w ogłoszeniu konkursowym, stanowiącym zał. nr 1 do uchwały nr 6057/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 roku

Dnia 25 października 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 6057/VI/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Termin realizacji zadań objętych konkursem: od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.


Oferty należy składać do 17 listopada 2022 r.


Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Kultury
Kancelaria Ogólna (parter)
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.
O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Dokumenty do pobrania:
Treść uchwały
Ogłoszenie konkursowe
Regulamin pracy Komisji
Wzór oferty

Oświadczenie - zał nr 2
Obowiązek informacyjny


Informacje dotyczące konkursu:
Urszula Żołyńska, urszula.zolynska@dolnyslask.pl , tel. 71 770 43 36

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r.

Uchwałą Nr 4998/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2022 r. zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r.

Dokumenty do pobrania:
Uchwała Nr 4998/VI/22  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2022 r.
WYNIK KONKURSU -  Załącznik do Uchwały Nr 4998/VI/22
Wszystkie oferty
Oświadczenie

Informacja dla Beneficjentów:
Warunkiem przystąpienia do umowy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury jest  złożenie:
1.    aktualizacji w Generatorze eNGO
2.    oświadczenia beneficjenta:

•    w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,  podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z KRS-em lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji. Oświadczenie należy dostarczyć na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, Kancelaria Ogólna (parter), ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

lub

•    w wersji elektronicznej w postaci pliku,  przesłanego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na platformie ePUAP. Oświadczenie powinno  zostać podpisane podpisem zaufanym lub kwalifikowanym przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z KRS-em lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji.

Oświadczenie proszę wysłać również w wersji edytowalnej na adres: barbara.gorniak@dolnyslask.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA UŻYWANIA ZNAKÓW GRAFICZNYCH

Beneficjent zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w następujący sposób:

PROJEKT DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


Beneficjent zobowiązany jest do umieszczania aktualnego logotypu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób  zapewniający jego dobrą widoczność.


Logotyp  należy pobrać ze strony internetowej UMWD:
https://umwd.dolnyslask.pl/urzad/dla-mediow/do-pobrania/


Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Zleceniodawcy. W celu uzyskania akceptacji beneficjent zobowiązany jest przesłać projekty końcowe do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną: promocja@dolnyslask.pl


Po otrzymaniu akceptacji od Wydziału Promocji Województwa Zleceniobiorca zobowiązany jest  przesłać zaakceptowane materiały na adres: konkurs.kultura@dolnyslask.pl.Kontakt: Barbara Górniak, tel. 71 770 43 27

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 roku

Dnia 18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 4814/VI/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Termin realizacji zadań  objętych konkursem: od 18  marca do 31 grudnia 2022  r.
Oferty należy składać do 10 lutego 2022 r.
UWAGA
W roku 2022  ulega zmianie  sposób składania ofert. Przyjmowane będą wyłącznie oferty złożone za pośrednictwem generatora eNGO  Generator eNGO
Szczegóły składania ofert zamieszczone są w ogłoszeniu konkursowym.

NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE OFERTY ZŁOŻONE TYLKO W WERSJI PAPIEROWEJ.

Przy wypełnianiu  oferty przez Generator eNGO w polu „Tytuł zadania publicznego” proszę DOPISAĆ nazwę własną zadania. Proszę nie usuwać automatycznie umieszczonych zapisów (Zadanie I, Zadanie II, Zadanie III, Zadanie IV, Zadanie V, Zadanie VI).

UWAGA!
W zawiązku z licznymi pytaniami dotyczącymi Załącznika nr  2  i nr 6  informujemy, że:
1.    Załącznik nr 2 należy wypełnić i załączyć do Generatora eNGO  oraz:

•    I. sposób: wydrukować,  podpisać   i złożyć razem z ofertą i pozostałymi załącznikami,
•    II. sposób: podpisać elektronicznie i złożyć przez ePUAP razem z ofertą i pozostałymi załącznikami.

2.    Załącznik nr  6 generuje się automatycznie i nie wymaga wypełniania oddzielnego dokumentu. Należy jednak pamiętać, że po wydruku/pobraniu oferty z Generatora trzeba   z menu po lewej stronie z zakładki HISTORIA OFERTY otworzyć  zakładkę WERSJA OFERTY i kliknąć w: SZCZEGÓŁY KOSZTORYSU oraz SZCZEGÓŁY ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. Te dwa pliki należy: 

•    I. sposób: wydrukować,  podpisać   i złożyć razem z ofertą i pozostałymi załącznikami,
•    II. sposób: podpisać elektronicznie i złożyć przez ePUAP razem z ofertą i pozostałymi załącznikami.Dokumenty do pobrania:

Treść uchwały
Ogłoszenie konkursowe
Regulamin pracy  Komisji
Obowiązek informacyjnyInformacje dotyczące konkursu:
Barbara Górniak, barbara.gorniak@dolnyslask.pl , tel. 71 770 43 27