rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytków

 

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr LXVIII/1471/24 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 21.03.2024 r.

w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach,

zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 10 000 000 zł. Dofinansowano 123 zadania.

 

Uwaga: od roku 2024 obowiązują nowe zasady aktualizacji wniosku (harmonogramu prac i kosztorysu) przed podpisaniem umowy.

W związku z funkcjonowaniem elektronicznego systemu naboru wniosków, Beneficjenci dotacji proszeni są o zaktualizowanie formularza wniosku o udzielenie dotacji. W tym celu prosimy o ponowne zalogowanie się do systemu eNGO:

https://dolnoslaskie-dziedzictwo.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Po zawarciu umowy z Województwem Dolnośląskim, dotacja zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie określonym w umowie, na jego pisemny wniosek.

Po podpisaniu umowy z Województwem Dolnośląskim, Beneficjent zobowiązuje się do promocji realizowanego zadania poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej. Wydatki związane z promocją zadania nie stanowią kosztów kwalifikowanych dofinansowanego zadania.

Sprawozdanie należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej UMWD, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia określonego w umowie jako termin zakończenia zadania (decyduje data stempla pocztowego).

Osoby do kontaktu:

Weryfikacją załączników do umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do jej zawarcia, jak również uzgadnianiem warunków umowy zajmuje się p. Piotr Żelazo, tel. 71/ 770 44 54, piotr.zelazo@dolnyslask.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

UCHWAŁA NR LXVIII/1471/24 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 21.03.2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2024
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Lista beneficjentów: Załącznik do uchwały nr LXVIII/1471/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.03.2024 r.


https://bip.dolnyslask.pl/m,2703,wyniki-naboru-2024.html