rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór wniosków o udzielenie w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego


W terminie od dnia 1.02.2024 r. do dnia 10.03.2024 r. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.


Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2024 r. będzie odbywał się wyłącznie za pomocą internetowego generatora wniosków:


INTERNETOWY GENERATOR WNIOSKÓW eNGO  - informacja o konkursie i funkcja składania wniosków od 1.02.2024


Film ze szkolenia online z obsługi Generatora Wniosków eNGO

W pierwszej części szkolenia został opisany nabór wniosków, wymagane załączniki i najczęściej popełniane błędy.

Druga część to prezentacja systemu i wypełnienie przykładowego wniosku wraz z objaśnieniami.


Uwaga do rejestracji do Genaratora wniosków!

Prosimy o zakładanie kont z użyciem danych wnioskodawcy - właściciela zabytków.

Mail do rejestracji może być użyty tylko raz, nie można zakładać kilku kont z użyciem 1 maila.

Mail osoby do kontaktu jest podawany jako dodatkowy podczas rejestracji i osoba do kontaktu ma dostęp do generatora wniosków.Dokumenty do pobrania:

UCHWAŁA NR 8025/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego

Uchwała obejmuje:

- wymogi formalne, w tym niezbędne załączniki do wniosku online;

- tryb i kryteria stosowane przy naborze wniosków;

- szczegółowy opis oceny merytorycznej wraz z punktacją.

 

Wraz z wnioskiem o dotację wnioskodawca składa obowiązkowe załączniki: skany dokumentów w formacie PDF*. Dokumenty te winny być aktualne i obowiązujące na dzień złożenia wniosku. Po zakończeniu naboru wniosków nie będzie możliwości uzupełniania wniosku o brakujące załączniki.

Wymagane załączniki do wniosku w naborze 2024:

1) Decyzja o wpisie do rejestru zabytków
2) Zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac/ także decyzje zmieniające o ile były wydane/ w przypadku wnioskowania o dotacje do wykonania dokumentacji wymagana aktualna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotycząca dokumentacji - oceniająca zakres rzeczowy wniosku
3) Zezwolenie na prowadzenie robót budowlanych (o ile jest wymagane)
4) Program prac konserwatorskich (o ile jest wymagany)
5) Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku (wymagany wyciąg z księgi wieczystej nie starszy niż 6 m-cy).
6) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 6 m-cy)
7) Uchwała wspólnoty mieszkaniowej wyrażająca zgodę na realizację zadania
8) Prawidłowy kosztorys (netto/brutto) podpisany przez inwestora i osobę sporządzającą kosztorys; dla prac konserwatorskich kosztorys musi być podpisany przez wykonawcę prac oraz inwestora
a) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
b) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).
9) Zdjęcia w formacie JPG*: aktualna fotograficzna dokumentacja zabytku (wymagane 5 szt. fotografii)


*Poszczególne załączniki nie mogą przekraczać 10 MB

WAŻNE!

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku online konieczna jest rejestracja wnioskodawcy w Generatorze wniosków eNGO. Po rejestracji utworzone zostanie konto/profil wnioskodawcy.

Rejestracji powinien dokonać wnioskodawca podając swoje dane: adres siedziby, e-mail, nr. telefonu.

Nie dopuszcza się rejestracji do systemu przez podmiot niebędący wnioskodawcą (właścicielem zabytku).

Osoby pomagające wnioskodawcy w wypełnieniu wniosku podawane są jako osoby do kontaktu.

Przykład: jeśli właścicielem zabytku i wnioskodawcą jest parafia, wówczas rejestracji powinna dokonać parafia, a nie np. wykonawca prac lub kierownik budowy, inspektor nadzoru.