rozmiar czcionki: A | A | A

Prosimy o zapoznanie się z technicznymi i prawnymi warunkami zawarcia umowy.


Pobierz pełną Informację dla Beneficjenta 2023 w PDF >>>

1. Aktualizacja wniosku o dotację przed podpisaniem umowy.

Beneficjent dotacji przed podpisaniem umowy dokonuje aktualizacji pierwotnego - elektronicznego wniosku o udzielenie dotacji. Zaktualizowany wniosek należy wydrukować z systemu eNGO (https://dolnoslaskie-dziedzictwo.engo.org.pl/login), podpisać na ostatniej stronie (podpis i pieczęć Beneficjenta dotacji.

Do wniosku należy załączyć:
- umowę z wykonawcą prac przy zabytku,
- zaktualizowany kosztorys podpisany przez wykonawcę prac i Beneficjenta dotacji.

Wniosek wraz z powyższymi dokumentami należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
z dopiskiem: "Dział Dziedzictwa Kulturowego"

2. Ewentualna ponowna aktualizacja wniosku o dotację w przypadku zmian w harmonogramie lub kosztorysie zadania - wniosek o aneks do umowy.

Beneficjent, po zalogowaniu się do generatora wniosków, pobiera załącznik / załączniki do aneksu, znajdujące się w zakładce "szczegóły oferty". Pobierz materiał poglądowy >>> Podpisane załączniki do aneksu wraz z pismem przewodnim, w którym Beneficjent wskazuje przyczyny wnioskowania o aneks, należy przesłać na ww. adres urzędu w nieprzekraczalnym terminie określonym w § 2 ust. 4 umowy o dotację.

3. Wniosek o wypłatę dotacji.

Po podpisaniu umowy z Województwem Dolnośląskim, dotacja zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie określonym w umowie, na jego pisemny wniosek. Wniosek o wypłatę dotacji należy wypełnić w systemie eNGO https://dolnoslaskie-dziedzictwo.engo.org.pl/admin/panel, następnie wydrukować, podpisać i złożyć (przesłać) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (adres jak wyżej).


4. Tablica informacyjna.

Beneficjent zobowiązuje się do promocji realizowanego zadania poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o wymiarach 50 cm x 65 cm. Wydatki związane z promocją zadania nie stanowią kosztów kwalifikowanych dofinansowanego zadania. 
Wzór tablicy promocyjnej
.

5. Sprawozdanie z realizacji zadania dostępne w systemie eNGO jako plik pdf do uzupełniania i wydruku.

Formularz sprawozdania w formacie pdf należy pobrać z systemu eNGO https://dolnoslaskie-dziedzictwo.engo.org.pl/login.
Prosimy o pobranie pliku, zapisanie na pulpicie własnego komputera, następnie uzupełnienie wymaganych rubryk i wydruk.

(Należy zalogować się do systemu eNGO, wejść w panel realizowanej oferty - zadania, następnie wybrać informacje; w prawym górnym rogu znajduje się plik sprawozdanie. Plik wymaga pobrania i uzupełnienia. Przesyłany jest tradycyjnie, nie ma opcji wysyłki pliku w systemie eNGO).

Dane w sprawozdaniu powinny zgadzać się z faktycznym przebiegiem prac i realizacją zadania.

Wydrukowane i podpisane sprawozdanie należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej UMWD, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia określonego w umowie jako termin zakończenia zadania (decyduje data stempla pocztowego).

6. Osoby do kontaktu:

Pan Piotr Żelazo, tel. 71/ 770 44 54, piotr.zelazo@dolnyslask.pl.