rozmiar czcionki: A | A | ADotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami składania ofert w trybie art. 19a

Uchwała nr 6172/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych


Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego


Wzór oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a


Przy składaniu ofert w ramach art. 19a nie ma już obowiązku dostarczania wraz z ofertą odpisu z KRSu. Jednak w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. Gdy zapisy w KRSie nie są zaktualizowane należy dostarczyć stosowne dokumenty.


Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych w trybie art. 19aOBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dla osób fizycznych uprawnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji pozarządowych ubiegających się o dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu kultury zgodnie z art. 19 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:


1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

2) Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procedury ubiegania się o środki finansowe zgodnie z art. 19a Ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym zawarcia umowy i wypłaty dotacji celowej na realizację zadania publicznego organizacji pozarządowej, w której jest Pani/Pan uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych na podstawie art. 6 ust 1  lit. b) RODO oraz w celu archiwizacji. Dane mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej.

4) Nie będzie odbiorców Pani/ Pana danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy na realizację zadania publicznego zgodnie z zapisami umowy oraz przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną, tj. 5 lat od roku następującego po dacie zaakceptowania sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem udziału w procedurze ubiegania się ośrodki publiczne oraz zawarcia umowy, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy na realizację zadania publicznego organizacji pozarządowej, w której jest Pani /Pan uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.