rozmiar czcionki: A | A | AZarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek - Ratusz 24

20.01.2023 09:18

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Załączniki:
1.    Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
2.    Klauzula informacyjna dla kandydatów