rozmiar czcionki: A | A | AZarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 64A

20.01.2023 09:21

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Załączniki:
1.    Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum Filmowego;
2.    Klauzula informacyjna dla kandydatów.