rozmiar czcionki: A | A | AZarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

05.03.2021 07:36

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.
Załączniki:
- ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata