rozmiar czcionki: A | A | AZarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

15.04.2022 07:35

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 16 maja 2022 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Załączniki:

- ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata.