rozmiar czcionki: A | A | AInformacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu

24.07.2019 13:21

Informacja
o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu


Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu z siedzibą przy al. Dębowej 16.
    
Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem 5 sierpnia 2019 r.
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego określa się do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
Uzasadnienie skrócenia terminu podania informacji do publicznej wiadomości:
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. poz. 724)  informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji artystycznej organizator podaje do publicznej wiadomości nie później, niż na rok przed upływem okresu na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji artystycznej.    
Z uwagi na fakt, iż kadencja dotychczasowego dyrektora Teatru kończy się z dniem 31 sierpnia 2019 r., a przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 19 kwietnia 2019 r. dochowanie terminu określonego w rozporządzeniu, z przyczyn niezależnych od organizatora, jest niemożliwe. W związku z powyższym, działając na podstawie § 3 ust. 2 w związku z § 13 rozporządzenia, organizator podaje przedmiotową informację do publicznej wiadomości w terminie krótszym niż określony w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.