rozmiar czcionki: A | A | ADZIAŁ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ ORAZ SZKOLENIE ONLINE DLA WNIOSKODAWCÓW

14.06.2021 19:00

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.


Wnioski należy składać w terminie od 15 do 28 czerwca 2021 r. pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław (Kancelaria Ogólna).

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdują się w zakładce: Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Przed złożeniem wniosku o dotację zapraszamy do udziału w SZKOLENIU ONLINE DLA WNIOSKODAWCÓW. Dnia 17 czerwca br. (czwartek) o godzinie 10:00 odbędzie się szkolenie online dla wnioskodawców o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru - za pośrednictwem platformy do webinarów ZOOM: https://zoom.us/j/95225409734.


Budżet na ochronę zabytków w ramach naboru wniosków w roku 2021 wynosi 5 000 000 złotych. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Po zakończonym naborze wnioski będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie merytorycznej będą brane między następujące kryteria:

- znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, wartość historyczna, naukowa lub artystyczna;
- stan zagrożenia w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich;
- zakres rzeczowy prac wpływający na zabezpieczenie, utrwalenie substancji zabytku;
- dostępność zabytku dla społeczeństwa;
- zgodność z Programem Opieki nad Zabytkami Województwa Dolnośląskiego.