rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 )

08.11.2016 14:37

na realizację zadania publicznego pt.” Niszowe zawody rzemieślnicze szansą na dolnośląskim rynku pracy”.

W dniu 3 listopada 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pt. „Niszowe zawody rzemieślnicze szansą na dolnośląskim rynku pracy”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej  Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce Gospodarka.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.kowalska-piskorz@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, do dnia 15  listopada 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta