rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Przeprowadzenie dwóch szkoleń „Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne”

09.09.2019 13:46

W dniu 29.08.2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Krajowej Agencji Rozwoju Efektywności Technicznej, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. Przeprowadzenie dwóch szkoleń „Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Wydziału Gospodarki oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce „Gospodarka”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Gospodarki, drogą elektroniczną na adres mailowy: anna.jakubek@dolnyslask.pl


oraz listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Gospodarki

ul. Walońska 3-5;

50-413 Wrocław

do dnia 16.09.2019 r.

W załączeniu

OFERTA