rozmiar czcionki: A | A | A

Wydział Gospodarki rozpoczął realizację projektu TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia.

Projekt TRAILS + współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

Partnerzy projektu:
- Technische Universität Dresden
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- Wydział Gospodarki
- Politechnika Wrocławska
Okres realizacji projektu: 01.04.2019r. – 31.12.2022r.
Wartość projektu: 268 828,02 €
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (EFRR) 85% - 228 503,79 €

Cel ogólny projektu

Wzmacnianie i pogłębianie potencjału innowacyjności w polsko-saksońskim regionie transgranicznym poprzez realizację warsztatów kreatywnych dla uczniów oraz multiplikatorów.

Cele szczegółowe projektu

1. Strategiczne sieciowanie działań między szkołami i multiplikatorami w regionie oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarki w polsko saksońskim regionie transgranicznym.
2. Upowszechnianie zdolności i umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów oraz wiedzy
o nowych technologiach wśród młodzieży w szkołach polsko – saksońskiego  regionu transgranicznego, w celu wczesnego włączenia do edukacji szkolnej i zawodowej zasad przedsiębiorczego myślenia i przygotowania do pracy w branżach innowacyjnych.
3. Warsztaty innowacyjne dla multiplikatorów w regionie, dostosowane do ich potrzeb.
Cel: wspieranie trwałej implementacji kreatywnych metod nauczania i uczenia się w polsko - saksońskim regionie transgraniczym oraz ich rozpowszechnianie.

Rezultaty projektu
Głównym rezultatem projektu TRAILS + będzie przeprowadzenie 50 warsztatów innowacyjności
z udziałem 450 uczestników w okresie ok. 12 miesięcy w 10 lokalizacjach w obszarze przygranicznym po stronie polskiej. W ramach warsztatów realizowane będą praktyczne ćwiczenia w zakresie szukania nowych produktów i pomysłów, kształtowania modeli biznesowych i oceniania potencjału ich wdrożenia w biznesie. Dla „laboratoriów innowacyjności” stworzone zostaną odpowiednie do potrzeb i dostosowane do użytkowników formaty zajęć i oferty edukacyjne (dni startup’ów, warsztaty kreatywności, szybkie prototypowanie), sporządzone pod kątem indywidualnych wymogów szkół i multiplikatorów w regionie. W celu realizacji zajęć w placówkach uczestniczących w projekcie stacjonować będą 3 mobilne, rozbudowane kontenery, wykorzystywane na miejscu każdorazowo przez ok. 2 tygodnie jako tymczasowe laboratoria innowacyjności z warsztatami dla szkół i multiplikatorów.

TRAILS+ jako projekt będący kontynuacją projektu TRAILS (Traveling Innovation Labs and Services) stanowi rozwinięcie i optymalizację idei TRAILS jako nowej koncepcji edukacji i sieciowania.
W ramach przygotowań do kolejnego wniosku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Politechnika Wrocławska wspólnie z liderem – Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, dokonali ewaluacji wiedzy i doświadczeń zebranych w toku realizacji Projektu TRAILS i zidentyfikowali pomysły na nowe warsztaty w ramach kolejnej fazy projektu.


Realizacja projektu TRAILS+ wymaga międzynarodowego i interdyscyplinarnego zespołu, który potrafi budować mosty między edukacją a gospodarką, kreatywnymi pomysłami a ich przedsiębiorczym wdrażaniem. Wspólny personel projektu reprezentujący wszystkich 3 partnerów w Niemczech
i Polsce jest do tych zadań świetnie przygotowany. Wszystkie działania kluczowe podczas całego okresu trwania projektu partnerzy będą prowadzić wspólnie. Gwarancją udanej kooperacji partnerów w ramach projektu TRAILS+ stanowią też spotkanie otwierające projekt (1), regularne spotkania projektowe (8) oraz konferencja zamykająca (1). Wzajemne wizyty studyjne (4) zapewnią udział niemieckich partnerów projektu w polskich warsztatach i odwrotnie. W celu umożliwienia komunikacji, zarządzania projektem i śledzenia jego postępów już podczas poprzedniego projektu TRAILS utworzono platformę współpracy online, której uzupełnieniem są wirtualne spotkania za pośrednictwem Skype’a i telekonferencje, z których również poprzednio korzystano. Poszczególni partnerzy projektu dysponują doświadczoną ekipą z jasno zdefiniowanymi kompetencjami umożliwiającymi sprawną realizację projektu. Ponadto partnerzy posiadają doświadczenie wynikające z realizacji poprzedniego projektu TRAILS. Personel projektu po stronie polskiej obejmuje pracowników Politechniki Wrocławskiej z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, którzy odpowiedzialni są za opracowanie koncepcji i realizację warsztatów innowacyjnych oraz doświadczony Zespół z Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, którego rola w projekcie polega na wyborze konkretnych lokalizacji warsztatów oraz zapewnieniu uczestnictwa właściwej liczby multiplikatorów i uczniów z  polskiej strony pogranicza. Oba zaspoły odpowiedzialne będą również za realizację wskaźników i dokonanie końcowej ewaluacji projektu.