rozmiar czcionki: A | A | A

Załącznik nr 2 do uchwały nr 4313/VI/21

Zarządu Województwa Dolnośląskiego

z dnia 21 września 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 21 września 2021 r.

                                                       

 

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji „Strategii Energetycznej Dolnego Śląska – kierunków wsparcia sektora energetycznego”

 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. ) oraz w nawiązaniu do uchwały nr 2184/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. (zm. uchwałą nr 4060/VI/21 z dnia 21 lipca 2021r.) w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Energetyczną Dolnego Śląska – kierunkami wsparcia sektora energetycznego, zawiadamia się o:

 

wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji „Strategii Energetycznej Dolnego Śląska – kierunków wsparcia sektora energetycznego”

Z dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania można się zapoznać na stronie https://umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/strategia-energetyczna-dolnego-slaska-2030/ oraz bip.irt.wroc.pl, a także w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego:

 

 

Instytut Rozwoju Terytorialnego

ul. Jana Władysława Dawida 1a

50 - 527 Wrocław

 

 

 

W Imieniu Zarządu

Marszałek Województwa Dolnośląskiego